مقاله ارزيابي روش هاي تلفات باران در شبيه سازي هيدروگراف سيل (مطالعه موردي: حوضه آبريز کسيليان) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در آب و خاك (علوم و صنايع كشاورزي) از صفحه ۹۸ تا ۱۰۸ منتشر شده است.
نام: ارزيابي روش هاي تلفات باران در شبيه سازي هيدروگراف سيل (مطالعه موردي: حوضه آبريز کسيليان)
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله روش هاي تلفات باران
مقاله کسيليان
مقاله هيدروگراف سيل
مقاله کلارک

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سيدكابلي حسام
جناب آقای / سرکار خانم: آخوندعلي علي محمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف از تحقيق جاري ارزيابي روش هاي تلفاتي است که بر حجم رواناب و شکل آبنمود توليدي ناشي از مدل هاي هيدرولوژيکي موثر مي باشد. در اين تحقيق با اعمال روش هاي تلفات پيوسته با نرخ ثابت (شاخص φ)، تلفات اوليه – پيوسته با نرخ ثابت، تلفات نسبي و SCS در مدل باران – رواناب کلارک، آبنمود هاي خروجي ناشي از ۲۴ واقعه رگباري از حوضه آبريز کسيليان محاسبه گرديد. سپس ويژگي هاي آبنمود هاي محاسبه شده شامل دبي اوج، حجم رواناب و زمان اوج با همين ويژگي ها از آبنمودهاي متناظر مشاهده شده، مورد مقايسه و تحليل آماري قرارگرفتند. ارزيابي آماري تاثير روش هاي تلفات مذکور بر ويژگي هاي آبنمود هاي خروجي با آماره هاي متوسط خطاي نسبي پيش بيني، شيب خط برازش، ضريب تعيين (R2) و متوسط جذر ميانگين مربعات خطا، به ترتيب منجر به نتايج برتري نسبي روش SCS، اوليه-پيوسته با نرخ ثابت، پيوسته با نرخ ثابت و نسبي گرديد.