مقاله ارزيابي روش هاي زمين آمار جهت تخمين هدايت الکتريکي و pH زه آب هاي آبراهه اي دشت همدان – بهار که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۸ در پژوهش هاي حفاظت آب و خاك (علوم كشاورزي و منابع طبيعي) از صفحه ۱۶۹ تا ۱۸۶ منتشر شده است.
نام: ارزيابي روش هاي زمين آمار جهت تخمين هدايت الکتريکي و pH زه آب هاي آبراهه اي دشت همدان – بهار
این مقاله دارای ۱۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله زمين آمار
مقاله چندجمله اي موضعي
مقاله فاصله معکوس
مقاله هدايت الکتريکي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: معروفي صفر
جناب آقای / سرکار خانم: ترنجيان امين
جناب آقای / سرکار خانم: زارع ابيانه حميد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين پژوهش، با استفاده از روش هاي متفاوت زمين آماري مانند کريجينگ، حداقل انحنا، فاصله معکوس، همسايگي طبيعي، چندجمله اي موضعي و توابع پايه شعاعي، تغييرات مکاني مقادير هدايت الکتريکي و pH آب هاي خروجي از چشمه ها، قنات ها و يا نقاطي که محل تمرکز جريان هاي آب زيرزميني در آبراهه هاي واقع در نواحي جنوب غربي و مرکزي دشت همدان – بهار بوده، مورد ارزيابي قرار گرفت. به اين منظور بر اساس تعداد ۱۰۸ نمونه آب که در طي مـرداد مـاه سال ۱۳۸۵ از زه آب هاي نقاط مختلف شبکه هيدروگرافي منطقه تهيه شد، مقادير هدايت الکتريکي و pH آنها اندازه گيري گرديد. معيار ارزيابي در اين پژوهش مقادير ريشه ميانگين مربعات خطا و انحراف استاندارد عمومي با استفاده از روش اعتبارسنجي متقابل بود. نتايج به دست آمده نشان دادند که روش هاي چندجمله اي موضعي و فاصله معکوس به ترتيب بهترين الگو براي تخمين هدايت الکتريکي و pH زه آب هاي منطقه بودند. همچنين روش توابع پايه شعاعي به عنوان نامناسب ترين الگو در تخمين هدايت الکتريکي و pH شناخته شد.