مقاله ارزيابي روش هاي مختلف سنجش از دور براي پايش تغييرات کاربري اراضي (مطالعه موردي حوزه دره شهر- استان ايلام) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در تحقيقات مرتع و بيابان ايران از صفحه ۷۴ تا ۹۳ منتشر شده است.
نام: ارزيابي روش هاي مختلف سنجش از دور براي پايش تغييرات کاربري اراضي (مطالعه موردي حوزه دره شهر- استان ايلام)
این مقاله دارای ۲۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پايش تغيير
مقاله رگرسيون تصوير
مقاله تفاضل NDVI
مقاله تجزيه مولفه هاي اصلي
مقاله تبديل تسلدکپ
مقاله مقايسه پس از طبقه بندي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: آرخي صالح
جناب آقای / سرکار خانم: نيازي يعقوب

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در حال حاضر، تغييرات بدون برنامه کاربري اراضي، به يک مشکل عمده تبديل گرديده است. بيشتر تغييرات کاربري اراضي، بدون برنامه ريزي روشن و منطقي با توجه اندک به اثرات زيست محيطي آنها صورت مي گيرد. از آنجا که تغييرات در کاربري اراضي در سطوح وسيع و گسترده صورت مي گيرد، بنابراين تکنولوژي سنجش از راه دور ابزاري ضروري و با ارزش جهت پايش تغييرات مي باشد. در اين مطالعه پس از اعمال تصحيحات هندسي و راديومتريک بر روي تصاوير لندست(TM)  سال ۱۹۸۸ و لندست(ETM+)  سال ۲۰۰۱، از پنج روش پايش تغيير شامل، رگرسيون تصوير، تفاضل NDVI، تجزيه مولفه هاي اصلي، تبديل تسلدکپ و روش مقايسه پس از طبقه بندي در حوزه دره شهر استان ايلام با مساحت ۸۰۴۷۰ هکتار استفاده شده است. در همه اين روش ها پس از استانداردسازي نقشه ها، جهت تغييرات مشخص شده است. در اين مطالعه بر اساس نتايج حاصل از روش مقايسه پس از طبقه بندي و محاسبه ضريب کاپا دقت روش هاي ديگر بررسي شده است. بر اساس نتايج بدست آمده مشخص گرديد که بعد از روش مقايسه پس از طبقه بندي، روش تفاضل NDVI و تفاضل PC2 به ترتيب با ضريب کاپاي ۰٫۶۶۷ و ۰٫۶۵۹ بيشترين دقت را در پايش تغييرات کاربري اراضي منطقه مورد مطالعه داشته اند. با وجود اين روش هاي پايش تغيير متفاوت ويژگيهاي خود را داشته و هيچ روشي به تنهايي مناسب و قابل استفاده براي تمام موارد نمي باشد. بنابراين در عمل بهتر است چندين روش پايش تغيير مورد استفاده قرار گيرد و در مرحله بعد نتايج آنها مقايسه شده و بهترين روش از طريق ارزيابي کيفي يا کمي تعيين گردد.