مقاله ارزيابي روند بازدهي سهام شركتهاي خصوصي سازي شده از طريق بورس اوراق بهادار که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۸ در حسابداري مالي از صفحه ۴۲ تا ۴۹ منتشر شده است.
نام: ارزيابي روند بازدهي سهام شركتهاي خصوصي سازي شده از طريق بورس اوراق بهادار
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله خصوصي سازي
مقاله شرکت هاي دولتي
مقاله بورس اوراق بهادار
مقاله بازدهي سهام

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نصرالهي خديجه
جناب آقای / سرکار خانم: آقايي كيومرث
جناب آقای / سرکار خانم: باقري زماني نوشين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
يکي از مهمترين اهداف خصوصي سازي در کشورهاي مختلف، بهبود کارايي و افزايش بازدهي مي باشد. از اين رو، پژوهش حاضر به منظور کنکاش اثرات خصوصي شدن شرکت هاي دولتي در ايران از طريق بورس اوراق بهادار تهران توسط تجزيه و تحليل بازده سهام اين نوع شرکت ها با استفاده از يک روش تحليلي – تجربي پي گيري شد. با بررسي اسناد مالي شرکت هاي خصوصي شده در سالنامه هاي آماري بورس اوراق بهادار تهران، بازده سهام شرکت ها قبل و بعد از خصوصي شدن محاسبه و داده هاي آماري مورد نياز گردآوري شد. سپس با استفاده از نرم افزار  SPSSبا توجه به وضعيت توزيع داده ها، آزمون هاي غيرپارامتريک انجام گرفت. بر اساس تحليل هاي آماري انجام گرفته مشخص شد که بطور کلي بين بازده سهام شركت هاي واگذاري شده، قبل و بعد از خصوصي سازي تفاوت معني داري وجود دارد. بين بازده سهام شركت هاي خصوصي در پنج زير دوره مورد مطالعه، تفاوت وجود دارد. بيشترين افزايش در ۳ سال اول و بيشترين كاهش در ۳ سال چهارم بعد از خصوصي سازي اتفاق افتاده است.