مقاله ارزيابي روند تغييرات تالاب انزلي با استفاده از سنجش از دور و ارايه راه حل مديريتي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۰ در محيط شناسي از صفحه ۵۷ تا ۶۴ منتشر شده است.
نام: ارزيابي روند تغييرات تالاب انزلي با استفاده از سنجش از دور و ارايه راه حل مديريتي
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تالاب انزلي
مقاله کاربري اراضي
مقاله روند تغييرات محيط زيستي
مقاله سنجش از دور

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: زبردست لعبت
جناب آقای / سرکار خانم: جعفري حميدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به طور کلي دو رويکرد در مواجهه با تغييرات محيط زيستي وجود دارد. رويکرد اول ناديده گرفتن اين تغييرات و ادامه وضع موجود است که نتيجه اي جز تخريب بيشتر محيط زيست در پي نخواهد داشت. رويکرد ديگر شناسايي اين تغييرات از گذشته تا کنون و تدوين برنامه مديريت محيط زيستي براي کنترل اين تغييرات و برنامه ريزي براي بهبود وضعيت محيط زيست است. تالاب بين المللي انزلي از جمله تالاب هاي حفاظت شده ايران است که عواملي مانند مصارف آب، ورود آلودگي ها و تغيير کاربري نقش موثري در تغييرات آن دارند. در اين تحقيق سعي برآنست که با شناسايي روند تغييرات محيط زيستي تالاب انزلي در يک دوره زماني دهساله با استفاده از سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافيايي، به نوعي مديريت محيط زيستي براي اين تالاب دست يافت. براي اين منظور ابتدا تصاوير ماهواره اي مربوط به دوره هاي زماني مورد نظر تهيه و تفسير شد و نقشه سازي از اين تالاب صورت گرفت تا اطلاعات مورد نياز براي بررسي روند تغييرات تالاب از گذشته تا کنون به صورت کمي به دست آيد. سپس بين اطلاعات کمي به دست آمده از دوره هاي مورد نظر مقايسه صورت گرفت و روند تغييرات تالاب انزلي در اين دوره زماني استخراج شد. يافته هاي اين تحقيق نشان مي دهد که تالاب انزلي طي دوره ده ساله مورد مطالعه، دچار تخريب شده و تغييرات پديده هاي مرتبط با آن مانند نوع پوشش گياهي و مساحت بخش آبگير تالاب به سمت افزايش تغذيه گرايي است. علاوه بر آن مساحت تالاب تحت تاثير نوسانات درياي خزر و پيشروي و پسروي آب اين دريا قرار دارد.