مقاله ارزيابي روند و جهش نمايه هاي حدي دما و بارش در استان هرمزگان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۰ در جغرافيا و توسعه از صفحه ۹۷ تا ۱۱۶ منتشر شده است.
نام: ارزيابي روند و جهش نمايه هاي حدي دما و بارش در استان هرمزگان
این مقاله دارای ۲۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله نمايه هاي حدي
مقاله تغييرات اقليمي
مقاله دما
مقاله بارش
مقاله روش هاي آماري
مقاله استان هرمزگان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رحيم زاده فاطمه
جناب آقای / سرکار خانم: هدايتي دزفولي اكرم
جناب آقای / سرکار خانم: پوراصغريان آرزو

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
استان ساحلي هرمزگان با تداوم دوره گرماي زياد و تابستان هاي شرجي، بارش کم و تنوعي از مناطقي با ويژگي هاي توپوگرافي متنوع، از شرايط اقليمي ويژه اي برخوردار است. اين استان همچون ديگر مناطق کشورمان تحت تاثير تغييرات اقليمي حاصل از گرمايش جهاني مي باشد و علاوه بر افزايش دما و نوسانات شديد بارش شاهد افزايش بالا رفتن سطح آب دريا، فرسايش کناره هاي ساحلي و شور شدن آب هاي منطقه مي باشد. از اين رو بررسي پارامترهاي اقليمي و تغييرات مقادير حدي آن مي تواند در برنامه ريزي هاي آتي به منظور سازگاري و مقابله با آن مورد استفاده قرار گيرد. در اين مطالعه با استفاده از داده هاي ايستگاه هاي سينوپتيک منطقه ميانگين هاي فصلي و سالانه دما و بارش به همراه مقادير حدي آن ها مورد بحث قرار گرفته است. به منظور بررسي همگني داده ها از روش رگرسيون چندمرحله اي و در تعيين نمايه هاي حدي از روش هاي مختلف آماري، چندک هاي تجربي، نمايه هاي درصدي و تعيين نقاط بحراني دوره پايه استفاده شده است. نتايج کلي حاصل از اين بررسي تشديد گرمايش و کاهش بارش در اين استان به همراه افزايش نوسانات شديد بارش و مقادير حدي دما بوده است که لزوم توجه برنامه ريزان استان را به اين مهم مي طلبد.