مقاله ارزيابي رويش ارتفاعي و قطري ۱۵ كلن صنوبر بومي و غير بومي در يك فصل رشد که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در مجله جنگل ايران از صفحه ۳۳۳ تا ۳۴۳ منتشر شده است.
نام: ارزيابي رويش ارتفاعي و قطري ۱۵ كلن صنوبر بومي و غير بومي در يك فصل رشد
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله كلن هاي جديد صنوبر
مقاله رويش قطري
مقاله رويش ارتفاعي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: قاسمي رفعت اله
جناب آقای / سرکار خانم: اسدي فرهاد
جناب آقای / سرکار خانم: ترابي اسداله

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
صنوبرها با توليد بيش از دو ميليون متر مكعب چوب در سال، نقش ارزنده اي در تامين منابع سلولزي و كاهش فشار بر جنگل هاي طبيعي ايفا مي کنند. در اين تحقيق به منظور تعيين خصوصيات رويشي كلن هاي جديد صنوبر در مقايسه با كلن هاي قديمي و بررسي روند رويش ارتفاعي و قطري در يك فصل رشد، قلمه ها در قالب يك طرح آزمايشي بلوك هاي كامل تصادفي در سه تكرار در مركز تحقيقات البرز كرج كاشته شدند. ارتفاع و قطر يقه همه نهال ها به ترتيب در فواصل ۱۰ و ۳۰ روزه در طول فصل رشد در سال اول اندازه گيري و مقادير رويش نيز محاسبه شد. تجزيه واريانس براي تعيين وجود اختلاف معني دار بين مولفه ها انجام گرفت. بر اساس نتايج حاصل از نظر رويش ارتفاعي بين كلن ها، زمان ها و اثر متقابل كلن در زمان در دوره هاي ده روزه اختلاف معني دار در سطح يك درصد وجود دارد. آزمون دانكن دوره ده روزه منتهي به ۱۰ تير ماه را با ۱۹ سانتي متر رويش ارتفاعي در بالاترين و دوره هاي ده روزه مهر را در پايين ترين رتبه قرار داد. كلن هاي Populus deltoides 63.8 و P. deltoides 69.55 به ترتيب با ۱۳ و ۱۱٫۵ سانتي متر رشد ارتفاعي در يك دوره ده روزه مقام اول و دوم را داشتند، ولي در پايان دوره رشد، كلن P. x alborz1 با بيش از ۲ متر ارتفاع مناسب ترين وضعيت را داشت. از نظر رويش قطري در دوره هاي زماني، ماه تير با ميانگين ۳٫۵ ميلي متر بهترين زمان بود و بعد از آن به ترتيب ماه هاي مرداد و شهريور با ۲ و ۰٫۷۵ ميلي متر، قرار گرفتند. همانند رويش ارتفاعي، كلن هاي Populus deltoides 63.8 با حدود ۳ ميلي متر در هر ماه مقام اول و بعد از آن كلن P. deltoides Marquette با ۲٫۵ ميلي متر مقام بعدي و كلن P. x Canadensis robusta با كمتر از ۰٫۸ ميلي متر در پايين ترين رتبه قرار گرفت. از نظر قطر نهايي نيز همين وضعيت حاكم بود. به عنوان نتيجه گيري كلي، در تيرماه بيشترين رويش ارتفاعي و قطري كلن ها مشاهده شد كه اهميت آماده سازي زمينه هاي رشد (آبياري و وجين علف هاي هرز) را در اين مقطع زماني براي دستيابي به رشد بيشتر نشان مي دهد.