مقاله ارزيابي رويش شعاعي درختان ارس (Juniperus polycarpos) و اوري (Quercus macranthera) در دو دامنه شمال و جنوب البرز در منطقه چهار باغ گرگان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۸ در جنگل و فرآورده هاي چوب (منابع طبيعي ايران) از صفحه ۱۵۹ تا ۱۶۹ منتشر شده است.
نام: ارزيابي رويش شعاعي درختان ارس (Juniperus polycarpos) و اوري (Quercus macranthera) در دو دامنه شمال و جنوب البرز در منطقه چهار باغ گرگان
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ارس
مقاله اقليم
مقاله اوري
مقاله بارندگي
مقاله همخواني زماني
مقاله دماي محيط
مقاله گاهشناسي
مقاله گاه شناسي درختي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: پورطهماسي كامبيز
جناب آقای / سرکار خانم: پورسرتيپ لادن
جناب آقای / سرکار خانم: براونينگ آخيم
جناب آقای / سرکار خانم: پارساپژوه داوود

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
شيب شمالي رشته کوه البرز که در مجاورت درياي خزر قرار گرفته است در همه فصول داراي ميزان زيادي بارندگي است، در حالي که شيب جنوبي در طول ماه هاي تابستان شرايط خشکي را تحمل مي نمايد. اين پژوهش الگوي رويش درختان ارس و اوري که به-ترتيب در دو سوي جنوبي و شمالي البرز مستقر هستند را بررسي مي کند. گاه شناسي پهناي دواير رويش درختان بلوط و ارس يک دوره ۲۰۰ ساله را در بر دارد. رابطه بين اقليم و پهناي دواير رويش با بررسي روابط همبستگي  بين اين گاه شناسي ها و داده هاي اقليمي بدست آمده از نزديکترين ايستگاه هواشناسي مورد بررسي قرار گرفت. ميزان بارندگي در طول فصل رويش در مقايسه با دماي محيط عامل اثرگذارتري بر رويش درختان ارس بود در حالي که در مورد درختان بلوط دماي محيط بيشتر موثر بود. تفاوت عامل هاي محدودکننده رشد مي تواند براي بازسازي داده هاي اقليمي در منطقه مورد بررسي به کار رود و تاريخ تغييرات بارندگي و دماي محيط منطقه را بررسي نمايد. گاه شناسي هاي ارس و اوري در فاصله سال هاي ۱۲۸۴ تا ۱۳۳۳ شمسي (۱۸۰۵ تا ۱۹۵۴ ميلادي) همبستگي هاي معني داري را با هم نشان مي دهند در حالي که در ۵۰ سال اخير يعني در فاصله سال هاي ۱۳۳۴ تا ۱۳۸۳ (۱۹۵۵ تا ۲۰۰۴) همبستگي بين دو گونه کاهش پيدا نموده است. احتمال دارد اين مساله به دليل افزايش شدت چراي دام در سال هاي اخير و نيز سرشاخه زني که بويژه در درختان بلوط انجام مي شود بوده است. با توجه به امکان بازسازي تغييرات شرايط آب و هوايي در دوران گذشته، دوره هاي زماني بدست آمده از اين منطقه اکولوژيکي حساس کوهستاني مي تواند براي تعيين تغييرات ايجاد شده درآب و هوا، مورد بهره گيري قرار گيرد.