مقاله ارزيابي ريسك به روش رديابي انرژي و آناليز موانع در يك صنعت ريخته گري که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در سلامت كار ايران از صفحه ۴ تا ۱۱ منتشر شده است.
نام: ارزيابي ريسك به روش رديابي انرژي و آناليز موانع در يك صنعت ريخته گري
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله روش ETBA
مقاله ارزيابي ريسک
مقاله ايمني
مقاله ريخته گري

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: زراوشاني ويدا
جناب آقای / سرکار خانم: صفري وارياني علي
جناب آقای / سرکار خانم: آيتي سيداحمد
جناب آقای / سرکار خانم: نيك پي احمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: با پيشرفت تكنولوژي، انسان، تجهيزات، محيط زيست، مواد و اعتبار سيستم در معرض شرايط خطرناك قرار گرفته است. با توجه به سهم۳/۳۲ درصدي صنعت در بخش اشتغال و رشد سريع صنايع توليد فلزات اساسي در اين عرصه، كنترل حوادث و هزينه هاي مربوطه امري ضروري است.با توجه به اهميت نيروي انساني درتوسعه پايدار، مطالعه حاضر به منظور شناسايي و ارزيابي ريسك با رويكرد كنترل حوادث، در يك صنعت ريخته گري انجام شد.
روش بررسي: پژوهش حاضر يك مطالعه مورد پژوهي(Case Study) است كه جهت ارزيابي ريسك در يك صنعت ريخته گري در شهر صنعتي البرز قزوين در سال ۱۳۸۷ اجرا شد. در اين تحقيق با استفاده از تكنيك ETBA ، ريسك هاي بالقوه شناسايي و با استانداردMIL-STD-882B به صورت كيفي ارزيابي شدند. جهت جمع آوري داده ها از روش مشاهده ، مصاحبه با متخصصين فرآيند، استفاده از نظرات كارشناسان توليد در حين بازديد از محيط كار، بررسي اسناد، دستورالعمل هاي كاري، مدارك فني دستگاه ها، اسناد عملياتي و چيدمان تجهيزات، مدارك واحد نگهداري و تعميرات، برگه هاي حوادث و پرونده هاي پزشكي كارگران استفاده شد و در نهايت برگه هاي ETBA تكميل گرديد.
يافته ها: در مجموع ۱۵۴ ريسك شناسايي شد كه ۴۰ ريسك غير قابل قبول، ۶۸ مورد نامطلوب و ۴۶ مورد قابل قبول با تجديد نظر بودند. كارگاه ريخته گري با ۷۴ مورد ريسك، بيشترين ريسك شناسايي را داشت. ۱۰۸ مورد از ريسك هاي شناسايي شده در طبقه ريسك هاي غير قابل قبول و نامطلوب بودند. انرژي هاي پتانسيل و گرما به ترتيب با ۵۱ و ۳۸ مورد ريسك شناسايي شده، بيشترين انرژي هاي مخاطره آميز بودند.
نتيجه گيري: اين تحقيق اجراي اقداماتي نظير آموزش ايمني، آموزش حرفه اي، سيستم نظارت بازرسي، مديريت ايمني پيمانكاران، مديريت سيستم تعميرات و نگهداري پيشگيرانه و تشكيل تيم مميزي ايمني را در شناسايي و كنترل ريسك هاي شناسايي شده موثر مي داند.