مقاله ارزيابي ريسك فاكتورهاي شغلي ايجاد كننده اختلالات اسكلتي-عضلاني (WMSDs) در حرفه نانوایي با استفاده از تكنيك فعاليت هاي تكراري شغلي OCRA Index که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در سلامت كار ايران از صفحه ۴۱ تا ۴۶ منتشر شده است.
نام: ارزيابي ريسك فاكتورهاي شغلي ايجاد كننده اختلالات اسكلتي-عضلاني (WMSDs) در حرفه نانوایي با استفاده از تكنيك فعاليت هاي تكراري شغلي OCRA Index
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله OCRA Index
مقاله کارگران نانوایي
مقاله کنترل ارگونوميک
مقاله ارزيابي پوسچر
مقاله کار تکراري

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: تاجور عبدالحميد
جناب آقای / سرکار خانم: هاشمي نژاد ناصر
جناب آقای / سرکار خانم: جلالي علي
جناب آقای / سرکار خانم: غشقاوي حميدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: در شغل نانوایي ريسك فاكتورهاي بسياري وجود دارند كه مي توانند باعث ايجاد اختلالات اسكلتي- عضلاني گردند. پيشگيري از بروز اين اختلالات نيز مستلزم انجام ارزيابي جامعي از وضعيت هاي كاري با استفاده از روش هاي ارزيابي پوسچر مي باشد. در اين تحقيق از تكنيك شاخص OCRA كه به عنوان يكي از كامل ترين روش ها جهت ارزيابي مواجهه نقاط انتهايي اندام فوقاني با حركات تكراري محسوب مي شود براي اين منظور استفاده شده است
روش بررسي: در اين تحقيق تلفيقي از چهار روش جمع آوري اطلاعات شامل روش مشاهده اي،مصاحبه، استفاده از پرسشنامه و چك ليست استفاده شد . تعداد ۴۲۳ نمونه براي بررسي ميزان مواجهه با شاخص OCRA به طور تصادفي و به شيوه نمونه گيري خوشه اي جمع آوري و جهت اثبات فرضيه ها ازآزمونهاي كروسكال واليس، ،تكرارسنجش و من ويتني با نرم افزار SPSS15 استفاده گرديد.
يافته ها: نتايج حاصل از اين تحقيق نشان دادند كه بيشترين مقدار ميانگين شاخص OCRA دست چپ و دست راست مربوط به وظيفه شاطري در نانوایي سنگك (۹۹/۱۴OCRA INDEX=) مي باشد و به طور كلي به ترتيب ۵/۵۶ ،۴/۶۷ ،۳/۷۷ و ۷۵ درصد از كل وظايف كاري در نانوایي هاي تافتون دوار، تافتون سنتي، سنگك و باگت در ناحيه قرمز يا خطر قرار دارند. همچنين مشخص گرديد كه تنها، ميانگين شاخص OCRA دست چپ و دست راست وظيفه هاي نان درآري، فروشندگي و نان درآر/فروشندگي با هم يكسان مي باشند.
نتيجه گيري: با توجه به اينكه سطح ريسك اكثر وظايف كاري در هر چهار نوع نانوایي در ناحيه قرمز يا خطر قرار دارند و از آنجایيكه بيشتر افراد شاغل در اين حرفه از نطر سني جوان بوده و سابقه كاري كمي دارند لذا لازم است كه هرچه سريعتر با در نظر گرفتن اقدامات كنترلي مناسب شرايط موجود اصلاح گردند.