مقاله ارزيابي ريسک ارگونوميکي ناشي از استرس پوسچرال به روش REMA که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز و زمستان ۱۳۸۶ در سلامت كار ايران از صفحه ۳۵ تا ۴۳ منتشر شده است.
نام: ارزيابي ريسک ارگونوميکي ناشي از استرس پوسچرال به روش REMA
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پوسچر
مقاله ربا
مقاله سطح ريسک ارگونوميکي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حبيبي احسان اله
جناب آقای / سرکار خانم: پورعبديان سيامك
جناب آقای / سرکار خانم: احمدي نژاد پروين
جناب آقای / سرکار خانم: حسن زاده اكبر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: هدف از مطالعه حاضر تعيين سطح ريسک ارگونوميکي ناشي از استرس پوسچرال و ميزان شيوع اختلالات اسکلتي عضلاني در صنعت مي باشد. محل مطالعه صنعت توليد لوازم خانگي است.
کارگران پرسکا، نقطه جوش، تراشکار، مونتاژ کار، برشکار، رنگ کار با پوسچرها و بار کاري متفاوت انتخاب شدند.
روش بررسي: جهت نمونه گيري روش تصادفي طبقه اي و روش هاي ارزيابي سريع تمام بدن (REBA) و پرسشنامه نورد يک به ترتيب براي ارزيابي ريسک و مشخص نمودن ميزان شيوع WMSDs مورد استفاده قرار گرفتند.
يافته ها: روش REBA مي تواند در يک مشاهده کوتاه مدت وضعيت پوسچر افراد را ارزيابي کرده و با ثبت اين پوسچرها در توليد ابزار جديد، ترکيب پوسچرهاي استاتيک و ديناميک، فاکتورهاي بلندکردن بار، وضعيت اندام فوقاني صحيح مي توان از نتايج اين روش بهره گرفت. به روش مشاهده مستقيم پوسچر افراد پس از فازبندي کارها کد داده شدند. سطح ريسک در بخش پرس (پانج دوربري با نمره ربا (۱۳ و جوشکاري (خم کاري ورق با نمره ربا برابر (۱۳ بالا است.
نتيجه گيري: سطح ريسک بخصوص در بخش برش بايد کاهش يابد و مديريت انجام اقدام کنترلي و اصلاحي در اين بخش را بايد در اولويت قرار دهند.