مقاله ارزيابي ريسک هاي فرآيندهاي بخش اورژانس مجتمع آموزشي-درماني حضرت رسول اکرم (ص) با روش «تحليل حالات و اثرات خطا» که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در حكيم از صفحه ۱۶۵ تا ۱۷۶ منتشر شده است.
نام: ارزيابي ريسک هاي فرآيندهاي بخش اورژانس مجتمع آموزشي-درماني حضرت رسول اکرم (ص) با روش «تحليل حالات و اثرات خطا»
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ريسک
مقاله تحليل حالات و اثرات خطا
مقاله فرآيند اورژانس
مقاله بخش اورژانس

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عطارجان نثارنوبري فرناز
جناب آقای / سرکار خانم: توفيقي شهرام
جناب آقای / سرکار خانم: حافظي مقدم پيمان
جناب آقای / سرکار خانم: ملكي محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: گوهري نژاد سليمه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: با توجه به طبقه بندي بخش اورژانس جزء مناطق با ريسک بالاي خطاها در بيمارستان، خطاهاي ۶ فرآيند مشکل دار در بخش اورژانس مجتمع آموزشي-درماني حضرت رسول اکرم (ص)، با استفاده از روش تحليل حالات و اثرات خطا (FMEA) به عنوان يکي از تکنيک هاي مديريت ريسک و به منظور افزايش ايمني بيماران، شناسايي، ارزيابي، اولويت بندي و تحليل شده است.
روش کار: پژوهش از نوع توصيفي بود که به روش کمي-کيفي، حالات و اثرات خطا را مورد تحليل قرار داد. روش تحليل حالات و اثرات خطا يک روش تيم محور، سيستماتيک و آينده نگر است که جهت پيشگيري از مشکلات مربوط به فرآيند توليدي يا خدماتي قبل از وقوع آن بکار مي رود. همچنين براي ريشه يابي علل خطاهاي مورد تحليل، از مدل طبقه بندي آيندهووِن (ECM) استفاده گرديد.
يافته ها: به کمک روشFMEA ، ۵۱ حالت خطاي بالقوه در ۶ فرآيند منتخب اورژانس، شناسايي و ارزيابي گرديد. سپس با تعيين قابليت اطمينان %۷۵، مجموعا ۱۶ حالت خطا باRPN³۲۵۰  به عنوان خطاهاي با ريسک غير قابل قبول شناسايي و علل ريشه اي آنها بر اساس مدل ECM طبقه بندي شدند.
نتيجه گيري: مطابق با يافته هاي اين پژوهش، روش آينده نگر FMEA براي شناسايي و اولويت بندي نقاط قابل بهبود يک فرآيند در حال اجرا در يک بخش پرمشغله و پيچيده نظير بخش اورژانس، از کارآيي و اثربخشي بالايي برخوردار است.