مقاله ارزيابي زراعي توده هاي خربزه منطقه سيستان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۸ در مجله علوم باغباني ايران (علوم كشاوري ايران) از صفحه ۵۳ تا ۵۹ منتشر شده است.
نام: ارزيابي زراعي توده هاي خربزه منطقه سيستان
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله خربزه
مقاله کلاستر
مقاله آناليز فاکتور
مقاله ژنوتيپ

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نارويي راد محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: شيرازي خرازي محمدعلي
جناب آقای / سرکار خانم: پهلوانروي احمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور بررسي روابط عملكرد و اجزاي آن با روش هاي آماري چند متغيره، تعداد ۲۵ توده خربزه در ايستگاه تحقيقات كشاورزي زهك – زابل در قالب طرح مربع لاتيس در ۲ تكرار كشت گرديدند. نتايج تجزيه واريانس صفات نشان داد كه بين صفات طول ميوه، عرض ميوه، وزن ميوه، وزن بذر و عملكرد اختلاف معني دار وجود دارد. نتايج حاصل از ضرايب همبستگي ساده ميان صفات نشان داد كه بين عملكرد و وزن ميوه، قطرگوشت، وزن بذر، قطرحفره، طول ميوه و عرض ميوه همبستگي مثبت و معني داري وجود دارد. نتايج حاصل از آناليز فاكتور صفات نشان داد كه ۳ فاكتور حدود ۷۷% تغييرات ميان صفات را توجيه مي نمايد و در نهايت تجزيه كلاستر به روش كمترين مربعات كليه توده ها رابه ۲ گروه مجزا تقسيم بندي نمود، به طوري كه تجزيه واريانس صفات مورد بررسي در تجزيه كلاستر همه درسطح ۱% اختلاف معني دار نشان دادند، كه مشخص مي نمايد تفكيك توده ها با توجه به صفات مورد بررسي به خوبي صورت پذيرفته است.