مقاله ارزيابي زيستي رودخانه لاسم (شهرستان آمل-استان مازندران) با استفاده از ساختار جمعيت بزرگ بي مهرگان كفزي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۸ در علوم زيستي از صفحه ۵۱ تا ۶۱ منتشر شده است.
نام: ارزيابي زيستي رودخانه لاسم (شهرستان آمل-استان مازندران) با استفاده از ساختار جمعيت بزرگ بي مهرگان كفزي
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ارزيابي زيستي
مقاله رودخانه لاسم
مقاله بزرگ بي مهرگان كفزي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: كمالي مرتضي
جناب آقای / سرکار خانم: اسماعيلي ساري عباس

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
ساختار جمعيت بزرگ بي مهرگان كفزي طي ۱۲ ماه نمونه برداري در سال هاي ۸۷-۸۶ از ۵ ايستگاه مطالعاتي رودخانه لاسم واقع در شهرستان آمل استان مازندران توسط دستگاه نمونه بردار سوربر (۱۶۰۰ سانتي متر مربع و تور ۱۰۰ ميكرون) با ۵ تكرار بررسي گرديد. بر اساس نتايج بدست آمده ۳۳ خانواده و ۳۲ جنس از بزرگ بي مهرگان كفزي شناسايي شدند كه لارو حشرات آبزي (راسته هاي  (Ephemeroptera, Plecoptera, Trichoptera, Diptera بيشترين تنوع و فراواني را داشته است. بيشترين فراواني در ايستگاه ۲ با ۹/۲۴۱۱ عدد در هر متر مربع و كمترين فراواني مربوط به ايستگاه ۱ با ۵/۷۲۵ عدد در هر متر مربع بوده است. در اين مطالعه سنجه هاي ساختار جمعيتي شامل غناي كل، غنايEPT ، درصدEPT، فراواني كل، فراوانيEPT، درصد تركيب غالبيت (PCD) و EPT, CHIR خلاصه شدند در ضمن شاخص زيستي HFBI براي ايستگاه ۳، ۵۵/۳ كمترين و براي ايستگاه ۲، ۲۵/۴ بيشترين و BMWP/ASPT براي ايستگاه ۳، ۶۷/۶ بيشترين و براي ايستگاه ۵، ۷۲/۵ كمترين مقدار در بين ايستگاه هاي مطالعاتي محاسبه شدند و ايستگاه ها از نظر وضعيت كيفي آب بر مبناي مقادير شاخص زيستي ارزيابي گرديد. نتايج حاصل از اين شاخص هاي زيستي تحقيق ايستگاه ها را در ۳ گروه مختلف طبقه بندي نمود كه ايستگاه 2 و ۳ بدترين و بهترين از لحاظ كيفيت آب بودند.