مقاله ارزيابي سروپارازيتولوژيکي بيماري مالاريا ناشي از پلاسموديوم ويواکس و پايداري آنتي بادي هاي ضد پلاسموديومي در شهرستان پارس آباد، استان اردبيل که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در مجله دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد از صفحه ۵۷ تا ۶۲ منتشر شده است.
نام: ارزيابي سروپارازيتولوژيکي بيماري مالاريا ناشي از پلاسموديوم ويواکس و پايداري آنتي بادي هاي ضد پلاسموديومي در شهرستان پارس آباد، استان اردبيل
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اردبيل
مقاله ايمونوفلوئورسانس
مقاله پلاسموديوم ويواکس
مقاله پارازيتولوژي
مقاله مالاريا

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نهروانيان حسين
جناب آقای / سرکار خانم: آسمار مهدي
جناب آقای / سرکار خانم: رييسي احمد
جناب آقای / سرکار خانم: فرهمندبيگي مهين
جناب آقای / سرکار خانم: فرزانه نژاد زهرا
جناب آقای / سرکار خانم: عرشي شهنام
جناب آقای / سرکار خانم: صادقي بازرگاني همايون
جناب آقای / سرکار خانم: گروسي بابك
جناب آقای / سرکار خانم: امدادي داريوش
جناب آقای / سرکار خانم: سيف نژاد شهرام
جناب آقای / سرکار خانم: کاظمي اصل سيدمحمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: مالاريا يكي از مهمترين بيماري هاي انگلي در جهان و برخي از مناطق ايران محسوب مي شود. علاوه بر مناطق آندميک اين بيماري در جنوب و جنوب شرقي، در سال هاي اخير، شمال غربي کشور نيز با ظهور مالارياي ويواکس مواجه شده است. اين مطالعه به منظور بررسي مقايسه اي سروپارازيتولوژي مالاريا با روش ايمونوفلوئورسانس غير مستقيم (IFA) و پايداري آنتي بادي هاي ضد پلاسموديومي شهرستان پارس آباد واقع در استان اردبيل در شمال غربي ايران صورت گرفته است.
روش بررسي: اين مطالعه توصيفي – تحليلي بر روي ۲۵۰ نمونه از افراد مبتلا به مالاريا که با روش ميكروسكوپي تاييد شده و تحت درمان با ترکيبات ضد مالاريا بوده اند و ۲۵۰ نمونه از گروه شاهد منفي، بين سال هاي ۸۴-۱۳۸۲ انجام پذيرفت. پايداري آنتي بادي هاي ضد پلاسموديوم ويواکس در سرم هاي تهيه شده از گروه هاي آزمون و شاهد در پايان دوره مطالعه با استفاده از روش هاي ايمونوفلوئورسانس (IFA) و مستقيم مورد ارزيابي قرار گرفتند. داده هاي به دست آمده با استفاده از آزمون آماري آناليز واريانس يک طرفه و t دانشجويي تجزيه و تحليل گرديد.
يافته ها: در بررسي انجام شده به روش ميکروسکپي، از مبتلايان به مالاريا همگي به پلاسموديوم ويواکس آلوده و گروه شاهد همگي منفي بودند و هيچگونه آلودگي مضاعف با اين روش مشاهده نشد. نتيجه بررسي سروپارازيتولوژيک با روش ايمونوفلوئورسانس نشانگر آن بود که ۴۷ مورد (۱۹%) از گروه آزمون و ۴ مورد (۱٫۶%) از گروه شاهد آنتي بادي ضد پلاسموديوم ويواکس را دارا بودند (P<0.001).
نتيجه گيري: بر اساس ميزان آنتي بادي ضد پلاسموديومي پس از تشخيص ميكروسكوپي پايداري طولاني نداشته و براي ارزيابي اپيدميولوژيک آلودگي به مالاريا مناسب نمي باشد. در نتيجه براي بيماريابي جمعيت منطقه و درمان آنان، بکار گيري روش هاي ديگر و تحقيقات وسيع تر مي تواند کمک موثرتري داشته باشد.