مقاله ارزيابي سطح تکامل نظام اطلاعات سلامت شهرستان بر اساس راهنماي سازمان جهاني سلامت که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز و زمستان ۱۳۸۸ در مديريت اطلاعات سلامت از صفحه ۸۳ تا ۹۵ منتشر شده است.
نام: ارزيابي سطح تکامل نظام اطلاعات سلامت شهرستان بر اساس راهنماي سازمان جهاني سلامت
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله نظام هاي اطلاعات بيمارستاني
مقاله نظام هاي مديريت اطلاعات
مقاله مديريت اطلاعات
مقاله تصميم گيري
مقاله سازمان جهاني بهداشت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رييسي احمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: سقاييان نژاداصفهاني سكينه
جناب آقای / سرکار خانم: کريمي سعيد
جناب آقای / سرکار خانم: يارمحمديان محمدحسين
جناب آقای / سرکار خانم: احتشامي اصغر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: مديران و ارايه کنندگان خدمات سلامت جهت افزايش کارايي و اثر بخشي سازمان و پيشبرد اهداف آن بايد شناخت کافي از نظام اطلاعات سلامت داشته باشند؛ چرا که پايه و اساس سياست گذاري، برنامه ريزي و تصميم گيري در سطوح مختلف مديريتي، آمار و اطلاعات دقيق، صحيح، بهنگام و معتبر و تفسير درست اين اطلاعات مي باشد. پژوهشگر در اين پژوهش، سطح تکامل نظام اطلاعات سلامت شهرستان در استان اصفهان را بر اساس راهنماي سازمان جهاني سلامت ارزيابي نموده است.
روش بررسي: در اين پژوهش کاربردي و توصيفي- مقطعي در سال ۸۷-۱۳۸۶، که جامعه پژوهش جامعه پژوهش شبکه هاي بهداشتي درماني (نظام هاي سلامت شهرستان) در استان اصفهان بود، شهرستان فلاورجان به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شد. ابزار جمع آوري داده ها، چک ليست محقق ساخته حاوي ۳۳۴ موجوديت اطلاعاتي، بر اساس مولفه ها و موجوديت هاي اطلاعاتي راهنماي سازمان جهاني سلامت بود که روايي آن با نظر استادان صاحب نظر و پايايي آن با بازآزمايي کليه مراکز مورد مطالعه به اثبات رسيد (۹۸٫۵ درصد (Cronbachs Alfa=درصد داده هاي مطالعه با مراجعه مستقيم پژوهشگر در دو مرحله مجزا به ۱۲ مرکز سلامت شهري، ۸ مرکز سلامت روستايي و ۱ مرکز سلامت شهرستان، در شهرستان فلاورجان، و مشاهده و مطالعه اسناد و مدارک و تکميل چک ليست جمع آوري گرديد و يافته ها با استفاده از آناليز توصيفي نرم افزار ۱۳ SPSS و با اعمال ضريب وزن هر محور مورد ارزيابي قرار گرفت.
يافته ها: ميانگين نمره سطح تکامل نظام اطلاعات سلامت شهرستان در استان اصفهان ۷۵٫۳۵ درصد است. بيشترين ميزان رعايت موجوديت هاي اطلاعاتي در نظام اطلاعات سلامت شهرستان مربوط به محور جمع آوري داده ها به ميزان ۷۰ درصد و کمترين ميزان رعايت موجوديت هاي اطلاعاتي در اين نظام مربوط به استفاده از اطلاعات در تصميم گيري به ميزان ۱۰ درصد بود.
نتيجه گيري: ارزيابي نظام اطلاعات سلامت شهرستان، حوزه هاي بهبود و قابل ارتقا را مشخص نمود. مديريت نظام سلامت جهت تصميم گيري و سياست گذاري اصولي و صحيح در نظام سلامت شهرستان، بايد نسبت به بازسازي اساسي نظام اطلاعات سلامت شهرستان و تربيت مهارت هاي مديريتي و اطلاعاتي مديران نظام سلامت شهرستان، همت گمارد.