مقاله ارزيابي سميت عصاره متانلي Artemisia annua بر رده هاي سلولي سرطاني در شرايط برون تني که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در مجله دانشگاه علوم پزشكي كرمان از صفحه ۲۱۵ تا ۲۲۵ منتشر شده است.
نام: ارزيابي سميت عصاره متانلي Artemisia annua بر رده هاي سلولي سرطاني در شرايط برون تني
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله Artemisia annua
مقاله رده سلولي سرطاني و نرمال
مقاله مهار رشد سلولي
مقاله تست ام تي تي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: امامي احمد
جناب آقای / سرکار خانم: زماني تقي زاده رابع شهرزاد
جناب آقای / سرکار خانم: آهي علي
جناب آقای / سرکار خانم: محمودي محمود

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: عدم پاسخ مطلوب به درمان و رشد سريع سرطان محققين را به تلاش براي دست يابي به داروهاي موثرتر با اثرات جانبي کم تر واداشته است. اعضاي خانواده آرتميزيا (درمنه) گياهان دارويي مهمي در دنيا محسوب مي شوند و تاثير سميت سلولي برخي از گونه هاي آرتميزيا بر بعضي از رده هاي سلولي سرطاني گزارش شده است. در بررسي هاي قبلي تاثير ضد سرطاني گونه هاي مختلف آرتميزيا گزارش شده بود. اين تحقيق با هدف ارزيابي تاثير عصاره متانلي Artemisia annua بر رده هاي سلولي سرطاني و طبيعي صورت گرفت.
روش: ابتدا عصاره متانلي Artemisia annua تهيه شد. رده هاي سلولي سرطاني معده(AGS) ، سرويکس (Hela)، کولون (HT-29)، پستان (MCF-7) و سلول هاي فيبروبلاستي طبيعي (L929) با غلظت هاي مختلف عصاره متانلي به مدت ۷۲ ساعت انکوبه شده و ميزان مهار رشد سلول هاي تيمار شده توسط تست رنگ سنجي ام تي تي بررسي شد.
يافته ها: نتايج حاصل از تست ام تي تي مهار قوي و وابسته به غلظت تکثير سلول هاي سرطاني مختلف را توسط عصاره متانلي Artemisia annua نشان داد. عصاره متانلي جدا شده از اين گياه سبب کاهش قابل توجه رشد تمام سلول هاي سرطاني مورد بررسي شد و همزمان سميت کمتري بر سلول هاي طبيعي داشت.
نتيجه گيري: نتايج اين مطالعه احتمال اثرات ضد توموري عصاره متانلي
Artemisia annua را مطرح کرده و انجام مطالعات تکميلي به منظور جداسازي ترکيبات موثره در آن و بررسي تاثير آن بر مدل هاي حيوانات آزمايشگاهي توموري را پيشنهاد مي کند.