مقاله ارزيابي سند برنامه استراتژيک به روش فازي: مطالعه موردي اداره کل بيمه خدمات درماني استان کرمان؛ سال ۱۳۸۷ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در مديريت سلامت از صفحه ۴۱ تا ۵۲ منتشر شده است.
نام: ارزيابي سند برنامه استراتژيک به روش فازي: مطالعه موردي اداره کل بيمه خدمات درماني استان کرمان؛ سال ۱۳۸۷
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ارزيابي
مقاله برنامه استراتژيک
مقاله بيمه خدمات درماني
مقاله فازي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مهرالحسني محمدحسين
جناب آقای / سرکار خانم: يزدي فيض آبادي وحيد
جناب آقای / سرکار خانم: محمدي محمدعلي
جناب آقای / سرکار خانم: ابوالقاسم گرجي حسن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: برنامه ريزي استراتژيک با تبيين تصويري از وضعيت آينده سازمان تحولات برون سازماني و درون سازماني را به فرصت هاي بهينه تبديل مي کند.
روش بررسي: اين پژوهش توصيفي – اکتشافي؛ به صورت موردي انجام مي گيرد. داده ها از بررسي اسناد و مدارک اداره مذکور و مصاحبه حضوري با هسته مرکزي به دست آمد. سند برنامه استراتژيک به وسيله فرمهاي ارزيابي ارايه شده توسط طبيبي – ملکي بررسي؛ و جهت تحليل دادهها از شاخص هاي مرکزي؛ و به منظور تصميم گيري جهت ارزيابي، از سيستم فازي ممداني با ۳ ورودي و يک خروجي استفاده شد.
يافته ها: گامهاي برنامه ريزي براي برنامه ريزي استراتژيک، تدوين استراتژيها و تدوين شاخصهاي ارزيابي برنامه کمترين امتياز (صفر) و بيانيه ارزش ها بيشترين امتياز (۸۳ درصد) را کسب نمودند. ميزان ورودي تحليل محيط، شناسايي گروه هاي هدف و ذي نفعان، رسالت، دورنما، ارزشها و اهداف کلي (SSMVVO) برابر با ۱٫۹ و ميزان ورودي مسايل استراتژيک، اهداف استراتژيک، مقاصد، استراتژي ها، شاخص هاي سنجش (POTSI) برابر با ۰٫۴۳ بود. ميزان خروجي (SPO) 0.547 تعيين شد. درجه عضويت متغير خروجي در مجموعه فازي عدم پذيرش يا تصويب برابر ۰٫۶۲ و درجه عضويت آن در مجموعه فازي پذيرش سند برابر ۰٫۴۲؛ و در ديگر مجموعه هاي فازي متغير خروجي، درجه عضويت صفر بود.
نتيجه گيري: به کارگيري روش فازي و براي ارزيابي اسناد برنامه استراتژيک نسبت به روش تصميم گيري بر اساس ميانگين کل ساده تر و به واقعيت نزديکتر است.