مقاله ارزيابي سن مراحل تکاملي دندان هاي دايمي فک پايين با روش Demirjian که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۰ در مجله دانشكده دندانپزشكي مشهد از صفحه ۹ تا ۱۶ منتشر شده است.
نام: ارزيابي سن مراحل تکاملي دندان هاي دايمي فک پايين با روش Demirjian
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله روش Demirjian
مقاله راديوگرافي پانوراميک
مقاله تکامل دنداني

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ايماني مقدم ماهرخ
جناب آقای / سرکار خانم: باقرپور علي
جناب آقای / سرکار خانم: توحيدي الهه
جناب آقای / سرکار خانم: عين القضاتي ماندانا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: تخمين سن کودکان در پزشکي قانوني معمولا بر اساس مراحل تکاملي دندان در راديوگرافي ارزيابي مي شود. يکي از روش هاي مورد استفاده به اين منظور تکنيک Demirjian است. اين مطالعه با هدف ارزيابي سن مراحل تکاملي Demirjian در دندان هاي دايمي فک پايين در راديوگرافي پانوراميک در بيماران ۶ تا ۱۳ ساله مراجعه کننده به بخش راديولوژي دانشکده دندانپزشکي مشهد انجام شد.
مواد و روش ها: در اين مطالعه مقطعي توصيفي ارتوپانتوموگراف هاي ۳۱۰ (۱۶۹ دختر و ۱۴۱ پسر) کودک ايراني ۱۳-۶ ساله مراجعه کننده به دانشکده دندانپزشکي مشهد انتخاب شدند. سن تقويمي هر نفر با تفريق تاريخ تهيه راديوگرافي از تاريخ تولد وي محاسبه شد و مراحل تکاملي هر يک از هفت دندان کوآدرانت چپ فک پايين (۳۱ تا ۳۷) با روش Demirjian ثبت شد. براي مقايسه ميانگين سني مراحل مختلف تکامل دنداني در دو جنس، آزمون t مستقل بکار گرفته شد. يافته ها: ميانگين سن تقويمي مراحل G دندان  هاي ۳۲ و ۳۳، مرحله F دندان ۳۴ و مرحله D و F دندان ۳۵ بين دو جنس متفاوت بود (P<0.05) .ميانگين سن تقويمي دندان هاي ۳۱، ۳۶ و ۳۷ در دو جنس و در مراحل مختلف تکاملي اختلاف معني داري نداشتند (P>0.05).
نتيجه گيري: ميانگين سني مراحل تکاملي مختلف دندان هاي فک پايين در روش Demirjian مشابه مطالعات قبلي بود. همچنين مرحله تکاملي دندان هاي فک پايين دختران نسبت به پسران هم سن جلوتر بود.