مقاله ارزيابي سيستم هاي چرايي در طرح هاي مرتع داري در استان سمنان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۸ در علوم كشاورزي و منابع طبيعي از صفحه ۲۰۲ تا ۲۱۴ منتشر شده است.
نام: ارزيابي سيستم هاي چرايي در طرح هاي مرتع داري در استان سمنان
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ارزيابي پروژه
مقاله ارزيابي مشارکتي
مقاله سيستم چرايي
مقاله طرح مرتع داري
مقاله استان سمنان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: كريميان علي اكبر
جناب آقای / سرکار خانم: باراني حسين
جناب آقای / سرکار خانم: محبوبي محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: يغمايي فرهاد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اين پژوهش با هدف ارزيابي سيستم هاي چرايي طراحي شده در طرح هاي مرتع داري به شيوه پيمايشي، طراحي و در سال ۱۳۸۶ در استان سمنان اجرا شد. جمعيت مورد بررسي در اين پژوهش را کليه کارشناسان شاغل در اداره هاي منابع طبيعي در سطح استان سمنان و همچنين بهره برداران از مراتع انتخاب شده، تشکيل دادند. با استفاده از روش نمونه گيري طبقه بندي شده با تخصيص نسبتي و به کارگيري فرمول کوکران و در نظر گرفتن قضيه حد مرکزي حجم نمونه که در اين تحقيق طرح مرتع داري است ۳۰ طرح به دست آمد که با توجه به وزن هر طبقه که شهرستان هاي تابعه استان سمنان مي باشند براي شاهرود ۱۲ طرح، براي سمنان ۷، براي دامغان ۶ و براي گرمسار ۵ طرح به دست آمد. داده هاي آماري با کمک پرسش نامه و بازديدهاي ميداني جمع آوري و با استفاده از نرم افزار SPSS مورد تجزيه و تحليل آماري قرار گرفت. يافته هاي توصيفي نشان داد که ميانگين رتبه اي کل حاصل از ارزيابي سيستم هاي چرايي ۵۷/۲ است که بيانگر ضعيف تا متوسط بودن پروژه سيستم هاي چرايي در طرح هاي مرتع داري استان سمنان مي باشد. يافته هاي استنباطي نشان داد که بين ميانگين ديدگاه کارشناس ناظر با ديدگاه بهره بردار و ارزياب در ارتباط با عملکرد سيستم هاي چرايي اختلاف معني دار وجود دارد. ضريب همبستگي بين عوامل موثر در سيستم هاي چرايي با ديدگاه پاسخ گويان نشان داد که بين عوامل مورد بررسي و متغير مستقل ارتباط معني دار و مستقيم وجود دارد. نتايج رگرسيون چندگانه گام به گام نيز نشان داد که در اولين گام متغير X5 (محتواي طرح تهيه شده) به عنوان اولين و مهم ترين متغير وارد معادله شده است (۷۷/۰=R2).