مقاله ارزيابي « شاخص احتمال خطاي انساني» براي تجمع در شرايط اضطراري تاسيسات تقويت فشار گاز (منطقه سه عمليات انتقال گاز) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در مجله دانشكده بهداشت و انستيتو تحقيقات بهداشتي از صفحه ۵۱ تا ۶۸ منتشر شده است.
نام: ارزيابي « شاخص احتمال خطاي انساني» براي تجمع در شرايط اضطراري تاسيسات تقويت فشار گاز (منطقه سه عمليات انتقال گاز)
این مقاله دارای ۱۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله فاکتورهاي انساني
مقاله خطاي انساني
مقاله شاخص احتمال خطاي انساني (HEPI)
مقاله شاخص احتمال موفقيت (SLIM)
مقاله تاسيسات تقويت فشار گاز

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رحيمي كمال شقايق
جناب آقای / سرکار خانم: نسل سراجي جبرائيل
جناب آقای / سرکار خانم: محمدفام ايرج

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: خطاي انساني اغلب در بروز حوادث، هم در عملکرد مستقيم و هم در طراحي هاي ضعيف، نقش مهمي بازي مي کند. تمرکز اين کار بر پيش بيني احتمالات خطاي انساني در هنگام فرآيند تجمع در شرايط اضطراري در تاسيسات تقويت فشار گاز مي باشد. هدف از ارايه اين مقاله توصيف مختصري از شاخص احتمال خطاي انساني  (HEPI) Human Error Probability Index  براي فرآيند گردهمايي و تجمع در شرايط اضطراري تاسيسات تقويت فشار گاز است.
روش کار: با توجه به کمبود منابع اطلاعاتي در زمينه خطاي انساني و بخصوص داده هاي خطاي انساني براي تجمع در شرايط اضطراري در تاسيسات تقويت فشار گاز، يک روش قضاوت کارشناسي به نام شاخص احتمال موفقيت به عنوان وسيله اي براي پيش بيني احتمالات خطاي انساني تهيه شده است. دو سناريوي تجمع با شدت هاي مختلف ( نشت گاز و آتش سوزي و انفجار) با جزييات مورد مطالعه قرار گرفت. 34 نمودار مرجع، داده هايي را براي وزن و نرخ دهي به شش عامل شکل دهي عملکرد فراهم نمودند و در نهايت اين داده ها با استفاده از روش Success Likelihood Index Methodology (SLIM) جهت محاسبه احتمال موفقيت براي ۱۶ فعاليت تجمع از نقطه شروع تجمع تا آخرين فعاليت در پناهگاه موقت ايمن Temporary Safe Refuge(TSR) پردازش شدند. فعاليت هاي فوق به ترتيب در قالب ۴ مرحله: آگاهي، ارزشيابي، خروج و بازيابي تقسيم بندي شده اند. ۶ عامل شکل دهي عملکرد که در اين کار مورد توجه قرار گرفتند عبارتند از: استرس، پيچيدگي کار، آموزش، تجربه، عامل رويداد و عامل هاي شرايط جوي.
نتايج: احتمال خطاي انساني در مرحله خروج از بقيه مرحله ها بيشتر بود و پس از آن در مرحله ارزشيابي، بيشترين احتمالات ديده شد و کمترين احتمال خطا در مرحله آگاهي رخ داد.
نتيجه گيري: کاربرد شاخص احتمال خطاي انساني (HEPI) مي تواند جهت محدود نمودن فرصت ها براي رخداد خطاي انساني و کاهش شدت عواقب چنين خطاهايي از طريق تغييراتي در آموزش، طراحي، سامانه هاي ايمني و دستورالعمل ها که در نتيجه آن قدرت تحمل خطا در طراحي ها و يا عمليات بيشتر شود، مورد استفاده قرار گيرد.