مقاله ارزيابي شاخص زيستي آلودگي و فون کفزيان نهر مادرسو پارک ملي گلستان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۷ در شيلات از صفحه ۴۱ تا ۵۲ منتشر شده است.
نام: ارزيابي شاخص زيستي آلودگي و فون کفزيان نهر مادرسو پارک ملي گلستان
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ماکروبنتوز
مقاله نهر مادرسو
مقاله فراواني

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: جرجاني سارا
جناب آقای / سرکار خانم: قليچي افشين
جناب آقای / سرکار خانم: اكرمي رضا
جناب آقای / سرکار خانم: خيرآبادي وحيد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف از اين مطالعه شناسايي ماکروبنتوزهاي رودخانه مادرسووبررسي فراواني آنها در ايستگاه هاي مختلف در ماه هاي مختلف بود. نمونه برداري به صورت ماهانه از فروردين ۱۳۸۵ تا اسفند ۱۳۸۵ انجام شد. نمونه هاي ماکروبنتوز توسط نمونه بردار سوربر جمع آوري شدند. نمونه هاي جمع آوري شده توسط محلول فرمالين ۴ درصد، تثبيت و جهت بررسي به آزمايشگاه منتقل گرديد. در آزمايشگاه نمونه ها شناسايي و شمارش شدند. دبي و درجه حرارت آب هر ايستگاه در زمان هاي نمونه برداري ثبت شد. نتايج نشان داد که در اکثر ماه هاي نمونه برداري بيشترين فراواني مربوط به لاروهاي Ephemeroptera، Trichoptera و Diptera بود. در بين افراد راسته Diptera سه خانواده Chironomidae، Simulidae و Tabanidae با درصد فراواني به ترتيب ۶۴، ۱۷ و ۱۷ درصد غالبيت داشتند. بيشترين تعداد افراد راسته هاي Ephemeroptera و Trichhoptera در ماه مرداد مشاهده شد، در صورتي که بيشترين تعداد افراد راسته Diptera در ارديبهشت و همچنين بهمن ماه مشاهده شد. کاهش افراد اين راسته در اسفند و فروردين را مي توان به بالا بودن دبي آب در اين دو ماه نسبت داد. با توجه به درصد فراواني موجودات کفزي در ماه هاي مختلف، افراد راسته Ephemeroptera غالبيت بيشتري داشته است. هر چند در برخي ايستگاه ها (به خصوص ايستگاه ۵) افراد راسته Diptera غالبيت بيشتري داشته اند که اين امر به دليل ورود فاضلاب روستاي تنگراه و چند رستوران به اين منطقه مي باشد. در تابستان تعداد افراد Diptera (به خصوص خانواده Chironomidae) کاهش قابل توجهي يافت. احتمالا دليل اين امر مهاجرت عمودي از کف به سطح و به خصوص فعاليت تغذيه اي کفزي خواران مي باشد. از آنجا که بافت بستر در رودخانه مادرسو عمدتا قلوه سنگي است، و از طرفي بار مواد آلي در اين رودخانه يکسان است (به دليل عدم وجود آلاينده عمده به غير از ايستگاه ۵)، تنوع ماکروبنتوزها تفاوت چنداني در بين ايستگاه هاي مختلف نداشت. در نتيجه گيري کلي با توجه به وجود راسته هاي حساس به آلودگي، مي توان بيان داشت که رودخانه مادرسو داراي آبي با خصوصيات کيفي مناسب مي باشد. بروز سيلاب فصلي در اواسط مرداد باعث کاهش چشمگير ماکروبنتوزها در اين رودخانه مي شود. ميزان تنوع در اين رودخانه پس از سيل سال هاي اخير کاهش يافته است.