مقاله ارزيابي شاخص فرسايندگي مدل هاي MUSLE ،USLE و USLE-M در خاك هاي ناحيه اي نيمه خشك در جنوب استان آذربايجان شرقي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۷ در مجله علوم و مهندسي آبخيزداري ايران از صفحه ۲۵ تا ۳۷ منتشر شده است.
نام: ارزيابي شاخص فرسايندگي مدل هاي MUSLE ،USLE و USLE-M در خاك هاي ناحيه اي نيمه خشك در جنوب استان آذربايجان شرقي
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله شاخص فرسايندگي
مقاله USLE؛MUSLE ؛ RUSLE؛ USLE_M و هشترود

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: واعظي عليرضا
جناب آقای / سرکار خانم: بهرامي حسينعلي
جناب آقای / سرکار خانم: صادقي سيدحميدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: مهديان محمدحسين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
فرسايندگي، توانايي عوامل فرساينده در جداسازي ذرات خاك را بيان مي كند. اين پژوهش به منظور تعيين شاخص فرسايندگي مناسب بر اساس مدل هاي USLE،MUSLE ،RUSLE  و USLE_M انجام گرفت. آزمايش هاي صحرايي در ديمزارهاي ناحيه نيمه خشك در منطقه اي به ابعاد ۳۰ كيلومتر در شهرستان هشترود واقع در شمال غربي ايران طي سال ۱۳۸۴ و ۱۳۸۵ انجام شد. در سطح منطقه، ۳۶ كشتزار داراي شيب ۹ درصد و تحت آيش انتخاب و در هر كشتزار، سه كرت استاندارد ايجاد شدند. مقدار رواناب و هدررفت خاك در ۴۱ رخداد باران منجر به رسوب طي دوره دو ساله اندازه گيري شدند. شاخص فرسايندگي در مدل هاي ياد شده بر اساس داده هاي باران و رواناب تعيين شد. نتايج نشان داد كه رواناب بالاترين همبستگي را با شاخص فرسايندگي مدل USLE_M با ضريب تبيين ۹۰ درصد دارد. بر اساس نتايج، شاخص فرسايندگي مدل USLE، مناسب ترين شاخص (P<0.001، R2=0.88) براي پيش بيني هدررفت خاك در رخدادهاي گوناگون باران در منطقه است. جهت پيش بيني آسان مقدار هدررفت خاك در ناحيه نيمه خشك مورد بررسي مي توان به گونه مستقيم از شاخص انرژي جنبشي باران به گونه قابل اطميناني (P<0.001، R2=0.80) استفاده كرد.