مقاله ارزيابي شاخص هاي تاثيرگذار بر مدت زمان ماندگاري در فضاهاي سبز شهري (مطالعه موردي: پارک هاي حاشيه زاينده رود) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در تحقيقات جغرافيايي از صفحه ۱۳۳ تا ۱۵۸ منتشر شده است.
نام: ارزيابي شاخص هاي تاثيرگذار بر مدت زمان ماندگاري در فضاهاي سبز شهري (مطالعه موردي: پارک هاي حاشيه زاينده رود)
این مقاله دارای ۲۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اوقات فراغت
مقاله چشم انداز شهري
مقاله فضاهاي سبز شهري
مقاله گردشگران

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: محمدي جمال
جناب آقای / سرکار خانم: حيدري بخش مرضيه
جناب آقای / سرکار خانم: شيخ بيگلو رعنا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
پارک ها و فضاهاي سبز، علاوه بر زيباسازي چشم انداز شهري، در حفظ سلامت انسان ها تاثير فراواني دارند. تنگناهاي زندگي شهري، متاثر از محيطي هستند که عناصر مصنوعي و حرکات آن، با آهنگ هاي بيولوژيک بيگانه بوده، عکس العمل هايي به صورت اضطراب و احساس ناامني در شهروندان ايجاد مي کنند. مردمي که به طور روزافزون مجبورند در فضاهاي مکانيزه و محدود زندگي کنند، بيش از پيش به استراحت در محيطي طبيعي نياز پيدا مي کنند. به همين علت، طراحي و احداث پارک ها و فضاهاي سبز شهري، اهميت زيادي دارد که بايد به گونه اي مناسب و با کيفيت بالا انجام شود.
شريان مهم و طبيعي رودخانه زاينده رود در شهر اصفهان، زمينه اي عالي براي ايجاد پارک هايي با چشم انداز زيبا فراهم ساخته است که همواره شهروندان بسياري، اوقات فراغت خود را در آنها مي گذرانند. هدف از پژوهش حاضر، ارزيابي شاخص هاي مهم پارک هاي حاشيه ي زاينده رود از ديدگاه گردشگران شهري است که توجه به آنها در طراحي ساير پارک ها و فضاهاي سبز، بدون شک، در جلب رضايت خاطر شهروندان و گردشگران، موثر خواهد بود. روش تحقيق، مطابق با روش تحقيق علمي است که مراحل آن عبارت است از: تعريف مساله، تدوين فرضيه، گردآوري اطلاعات، تجزيه و تحليل اطلاعات و نتيجه گيري. فرضيه تحقيق بدين شرح است: «به نظر مي رسد چگونگي ارزيابي مراجعه کنندگان به پارک هاي حاشيه زاينده رود در خصوص شاخص-هاي ايمني، امنيت، تسهيلات رفاهي، روشنايي و امکانات بهداشتي، در ميزان مراجعه و مدت زمان ماندگاري در اين پارک ها موثر است.» جامعه آماري تحقيق را مراجعه-کنندگان پارک هاي حاشيه زاينده رود تشکيل مي دهند که از ميان آنها ۱۰۰ خانواده يا فرد، حجم نمونه را تشکيل مي دهند. براي گردآوري اطلاعات مورد نياز از هر دو روش کتابخانه اي و ميداني (مصاحبه و پرسشنامه) استفاده شده است. تجزيه و تحليل داده ها با روش آمار استنباطي و استفاده از نرم افزارهاي Excel و Spss صورت گرفته است. براي اين منظور، از مدل رگرسيون خطي چندمتغيره استفاده شده است که درآن، مدت زمان مراجعه و اقامت در پارک، متغير وابسته، و معيارهاي ايمني، امنيت، تسهيلات رفاهي، روشنايي و امکانات بهداشتي، متغيرهاي مستقل هستند. تحليل هاي انجام گرفته پيرامون شاخص هاي موثر در مدت زمان ماندگاري پارک هاي حاشيه زاينده رود (ايمني، امنيت، تسهيلات رفاهي، روشنايي، امکانات بهداشتي)، بر همبستگي و ارتباط مستقيم اين شاخص ها با مدت زمان ماندگاري دلالت مي کند (R2=0.824) و بدين ترتيب، فرضيه تحقيق تاييد مي گردد. اين امر، ضرورت توجه بيشتر در ارتقاي کيفي و کمي شاخص هاي مذکور را مي نماياند. شايان ذکر است شاخص ايمني با ۵۱ درصد، پايين-ترين و امنيت با ۷۹ درصد، بالاترين ميزان رضايتمندي شهروندان را به خود اختصاص داده است.