مقاله ارزيابي شاخص هاي تحمل خشكي در ارقام سيب زميني که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۹ در مجله علوم گياهان زراعي ايران (علوم كشاورزي ايران) از صفحه ۱۷۱ تا ۱۷۷ منتشر شده است.
نام: ارزيابي شاخص هاي تحمل خشكي در ارقام سيب زميني
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سيب زميني
مقاله شاخص هاي مقاومت به خشکي
مقاله تجزيه مولفه ها

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ربيعي كرامت
جناب آقای / سرکار خانم: خدام باشي امامي محمود
جناب آقای / سرکار خانم: رضايي عبدالمجيد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور بررسي شاخص هاي مقاومت به خشكي در هشت رقم سيب زميني مارادونا، راموس، ري ماركا، ديامانت، اگريا، مارفونا، آئولا و دراگا و تعيين بهترين شاخص ها و شناسايي متحمل ترين رقم مورد بررسي با استفاده از عملكرد اندازه گيري شده در شرايط معمول و كمبود آب، دو آزمايش جداگانه در دو رژيم آبياري در قالب طرح بلوك كامل تصادفي با سه تكرار در يكي از مزارع تكثير بذر سيب زميني استان چهارمحال و بختياري در كيلومتر ۱۰ بروجن-شهركرد اجرا شد. شاخص هاي ميانگين هندسي بهره وري، ميانگين بهره وري، تحمل تنش و تحمل تنش تغييريافته كه داراي ضريب همبستگي بسيار معني داري با عملكرد در هر دو محيط بودند، به عنوان شاخص هاي مناسب در شناسايي ارقام متحمل به شرايط كمبود آب در سيب زميني معرفي شدند. همچنين با انجام تجزيه مولفه هاي اصلي و ترسيم نمودار باي پلات، ارقام راموس و ري ماركا به عنوان ارقام مناسب تر در اين مطالعه با پتانسيل عملكرد بالا و متحمل به شرايط كمبود آب در شرايط آزمايشي اين تحقيق معرفي شدند.