مقاله ارزيابي شاخص هاي جوانه زني ماشک گرمسيري (Vicia monantha) در شرايط تنش شوري و خشکي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در مرتع از صفحه ۱ تا ۱۱ منتشر شده است.
نام: ارزيابي شاخص هاي جوانه زني ماشک گرمسيري (Vicia monantha) در شرايط تنش شوري و خشکي
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سرعت جوانه زني
مقاله طول ريشه چه و ساقه چه
مقاله بنيه بذر
مقاله ماشک گرمسيري

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: غلامي پرويز
جناب آقای / سرکار خانم: قرباني پاشاكلايي جمشيد
جناب آقای / سرکار خانم: قادري شهلا
جناب آقای / سرکار خانم: سالاريان فاطمه
جناب آقای / سرکار خانم: كريم زاده آمنه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
ماشک گرمسيري (Vicia monantha) يکي از گياهان تيره بقولات است که در اوايل بهار تا تابستان بخشي از علوفه موردنياز دام ها را تامين مي کند. مرحله جوانه زني گياهان يکي از مراحل مهم در طول دوره رشد آنهاست که اغلب تحت تاثير تنش هاي محيطي به ويژه شوري و خشکي قرار مي گيرند. به منظور بررسي اثر سطوح تنش شوري و خشکي بر شاخص هاي جوانه زني گونه مرتعي و خوشخوراک ماشک گرمسيري، دو آزمايش در قالب طرح کاملا تصادفي با شش تيمار شوري (شاهد، ۵۰، ۱۰۰، ۱۵۰، ۲۰۰ و ۳۰۰ ميلي مولار کلريد سديم) و شش تيمار خشکي (شاهد، ۲/۰-، ۴/۰-، ۶/۰-، ۸/۰- و ۱ مگاپاسکال پلي اتيلن گليکول) در چهار تکرار و در شرايط آزمايشگاهي اجرا شد. نتايج تجزيه واريانس نشان داد که تيمارهاي شوري و خشکي بر درصد جوانه زني، سرعت جوانه زني، طول ريشه چه، طول ساقه چه، ضريب آلومتري، وزن خشک ساقه چه و بنيه بذر اثر معني داري دارند. مقايسه ميانگين شاخص ها نشان داد که با افزايش شوري و خشکي درصد جوانه زني، سرعت جوانه زني، طول ساقه چه و طول ريشه چه کاهش مي يابند. با توجه به جوانه زني بيشتر بذر اين گونه در سطوح مختلف شوري نسبت به خشکي چنين استنباط مي شود که محلول پلي اتيلن گليکول درصد و سرعت جوانه زني را بيشتر از کلريد سديم کاهش داده است که اين نشان دهنده حساسيت بيشتر اين گونه نسبت به خشکي است.