مقاله ارزيابي شبكه ايستگاههاي سنجش كيفيت آب سطحي رودخانه گرگانرود استان گلستان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در مجله علوم و مهندسي آبخيزداري ايران از صفحه ۵۷ تا ۶۱ منتشر شده است.
نام: ارزيابي شبكه ايستگاههاي سنجش كيفيت آب سطحي رودخانه گرگانرود استان گلستان
این مقاله دارای ۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ارزيابي
مقاله پارامترهاي فيزيكي و شيميايي
مقاله تحليل خوشه اي و گرگانرود
مقاله تحليل مولفه هاي اصلي و شبكه پايش كيفيت آب

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: آذرم دل حسن
جناب آقای / سرکار خانم: مصطفي زاده رئوف
جناب آقای / سرکار خانم: قاسمي اكبر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
توسعه ايستگاههاي اندازه گيري كيفيت آب هاي سطحي، يكي از عامل هاي اساسي در مديريت كيفي منابع آبي مي باشد. هدف از اين پژوهش، ارزيابي شبكه پايش كيفيت آب سطحي و تعيين ايستگاهها و پارامترهاي فيزيكي و شيميايي مهم در برآورد تغييرات سالانه كيفيت آب، در حوزه آبخيز گرگانرود استان گلستان است. براي دسته بندي ايستگاههاي پايش از تحليل خوشه اي و براي تعيين ايستگاهها و پارامترهاي مهم سنجش كيفيت آب از روش تحليل مولفه هاي اصلي در شبكه پايش استفاده شده است. نتايج بدست آمده از تجزيه و تحليل آمار ۱۹ ايستگاه پايش در يك دوره زماني ۱۲ ساله نشان داد كه در مولفه نخست، ايستگاههاي تقي آباد، شيرآباد و نوده نقشي كم تر در توجيه تغييرات سالانه پارامترهاي كيفيت آب رودخانه گرگانرود دارند. سختي، EC،TDS و So4 پارامترهاي اصلي كيفيت در مولفه نخست و pH و كربنات در مولفه دوم، در سنجش تغييرات كيفيت منابع آب سطحي منطقه مورد مطالعه، اهميتي بيش تر دارند.