مقاله ارزيابي شبيه سازي مستقيم عددي جريان لايه مرزي دوبعدي و غير قابل تراکم با تفاضل محدود فشرده که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۷ در فناوري آموزش (فناوري و آموزش) از صفحه ۱۳۷ تا ۱۴۶ منتشر شده است.
نام: ارزيابي شبيه سازي مستقيم عددي جريان لايه مرزي دوبعدي و غير قابل تراکم با تفاضل محدود فشرده
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله شبيه سازي مستقيم عددي
مقاله جريان لايه مرزي
مقاله تفاضلات محدود فشرده
مقاله معادلات ناوير- استوکس
مقاله خود تشابهي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مغربي محمدجواد
جناب آقای / سرکار خانم: فيض آبادي فراهاني مجيد
جناب آقای / سرکار خانم: ضرغامي واحد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
معادله بي بعد شده ناوير – استوکس در فرم چرخشي، براي جريان لايه مرزي دو بعدي صفحه اي، به روش مستقيم عددي حل شده است. با در نظر گرفتن پروفيل سرعت در ورودي دامنه محاسباتي، از ضخامت لايه مرزي به عنوان طول مشخصه و از سرعت يکنواخت محيط به عنوان سرعت مشخصه به منظور بي بعد سازي استفاده شده است. معادلات ديفرانسيل حاکم با استفاده از روش اختلاف محدود فشرده در جهات اصلي جريان و عمود بر جريان گسسته شده اند. از يك نگاشت جبري براي تبديل دامنه فيزيکي به دامنه محاسباتي استفاده شده است. جهت توسعه محاسبات در دامنه زمان از روش رانج کوتاي فشرده مرتبه سوم استفاده شده است. شرط مرزي خروجي با استفاده از مدل انتقالي تعيين شده است. نتايج شبيه سازي اين نوع جريان، با حل بلازيوس مقايسه شده، که صحت کد را نشان مي دهد. در اين مطالعه مشخصه هاي جريان لايه مرزي آرام نيز جهت ارزيابي صحت کد، امتحان و با تقسيم کردن طول ها و سرعت ها به ترتيب با ضخامت لايه مرزي و سرعت يکنواخت محيط، پروفيل ها و کانتورهاي سرعت و گردابه در دستگاه مختصات بي بعد رسم و خود تشابهي در آنها مشاهده شده است.