مقاله ارزيابي شبيه هاي درون يابي محيط سامانه اطلاعات جغرافيايي (GIS) در پهنه بندي داده هاي بارندگي استان فارس که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۷ در مهندسي منابع آب از صفحه ۳۵ تا ۴۵ منتشر شده است.
نام: ارزيابي شبيه هاي درون يابي محيط سامانه اطلاعات جغرافيايي (GIS) در پهنه بندي داده هاي بارندگي استان فارس
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله شبيه هاي درون يابي
مقاله زمين آمار
مقاله سامانه اطلاعات جغرافيايي
مقاله بارندگي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شمس نيا سيدامير
جناب آقای / سرکار خانم: پيرمراديان نادر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
داده هاي مربوط به بارندگي در هر منطقه نقشي بسيار مهم در بررسي مسايل آبشناسي و مطالعات منابع آبي دارند. در دسترس بودن آمار نيز از اهميتي ويژه برخوردار است. در اين ميان مساله بررسي پراکنش مکاني بارش ها بايستي مورد مطالعه قرار گيرد. روش هاي آماري درون يابي متنوعي وجود دارند که با کمک آنها مي توان خطوط همباران را استخراج كرد، اما به دليل نابسندگي آمار و داده هاي موجود، و دقت پايين اندازه گيري ها، تخمين حاصله در برخي روش ها چندان رضايت بخش نيست. در دهه هاي اخير مباني دانش زمين آمار به خوبي گسترش يافته و توانايي هاي اين شاخه از آمار در بررسي و پيش بيني متغيرهاي مکاني مشخص شده است. در اين پژوهش از آمار بارندگي سالانه و شبيه هاي گوناگون درون يابي استفاده شده است. در بررسي شبيه هاي زمين آمار نيز جهت تعيين عوامل مورد نياز از نرم افزار  GSاستفاده شد، سپس با بكارگيري شبيه هاي گوناگون درون يابي در محيط سامانه اطلاعات جغرافيايي (GIS)، پهنه بندي وضعيت بارش در استان فارس صورت گرفت. همچنين، به منظور ارزيابي تخمينگرها، مقادير درصد خطاي هريک از شبيه ها محاسبه شد. با توجه به نتايج بدست آمده، شبيه بهينه اي جهت پهنه بندي داده هاي بارش تعيين و توصيه شده است.