مقاله ارزيابي شرايط آزمايشگاهي مناسب جهت مطالعه کينتيکي آنزيم کراتين کيناز استخراج شده از اسپرم انسان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در مجله علمي پزشكي جندي شاپور از صفحه ۳۲۳ تا ۳۳۰ منتشر شده است.
نام: ارزيابي شرايط آزمايشگاهي مناسب جهت مطالعه کينتيکي آنزيم کراتين کيناز استخراج شده از اسپرم انسان
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کراتين کيناز
مقاله کينتيک
مقاله اسپرم
مقاله الکتروفورز

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: غفاري سيدمحمدعلي
جناب آقای / سرکار خانم: آبرومند محمد
جناب آقای / سرکار خانم: مطلق بهروز

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: کراتين کيناز آنزيمي است که واكنش برگشت‌ پذير انتقال فسفات از ATP به كراتين را کاتاليز مي نمايد، که نتيجه آن ترکيب پر انرژي فسفوكراتين (فسفاژن) خواهد بود. فسفوکراتين نقش مهمي در تامين نيروي مورد نياز اسپرم جهت حرکت ايفا مي نمايد؛ بنابراين عملکرد صحيح کراتين کيناز، عامل مهمي در تامين انرژي مورد نياز حرکت اسپرم خواهد بود. بر اين اساس در اين مطالعه شرايط آزمايشگاهي مناسب جهت مطالعات کينتيکي اين آنزيم، پس از استخراج از اسپرم مورد بررسي قرار خواهد گرفت.
روش بررسي: آنزيم کراتين کيناز طي مراحل مختلف شستشو، سانتريفيوژ و کروماتوگرافي روي ستون DEAE-32 از حدود ۳۰ ميلي ليتر مايع مني به دست آمده از ۱۰ مرد سالم با ميانگين سني ۳۰ سال جدا گرديد. در هر مرحله از اين جداسازي ميزان پروتئين به روش برادفورد و فعاليت کراتين کيناز به شيوه Rosolki مورد سنجش قرار گرفت.
يافته ها: نتايج اين مطالعه نشان داد که فعاليت کراتين کيناز اسپرم انسان با افزايش غلظت کراتين فسفات از ۵٫۰ تا ۱۰ ميلي مولار حدود ۶۷ درصد افزايش مي يابد. به علاوه تغيير pH از ۶ تا ۸٫۶ نِيز افزايشي در فعاليت اين آنزيم نشان داد. در پايان مطالعه اثر دماهاي مختلف (۲۰ تا ۵۰ درجه سانتي گراد) بر فعاليت کراتين کيناز اسپرم انسان يک افزايش فعاليت در ۲۰ تا ۴۰ درجه سانتي گراد، براي اين آنزيم نشان داد.
نتيجه گيري: بهترين غلظت سوبسترا، دما و PH براي مطالعات آزمايشگاهي بررسي فعاليت کراتين کيناز به دست آمده از اسپرم انسان، به ترتيب برابر با ۳ ميلي مولار، ۴۰ درجه سانتي گراد و ۸٫۶ مي باشد.