مقاله ارزيابي شرايط بهينه توليد رنگدانه پرودي جيوسين در سراشيا مارسسنس که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۷ در دنياي ميكروب ها از صفحه ۵۱ تا ۵۴ منتشر شده است.
نام: ارزيابي شرايط بهينه توليد رنگدانه پرودي جيوسين در سراشيا مارسسنس
این مقاله دارای ۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سراشيا مارسسنس
مقاله رنگدانه
مقاله پرودي جيوسين
مقاله اسپکتروفتومتري ماوراي بنفش

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: خنافري آنيتا
جناب آقای / سرکار خانم: احمدي فخر فاطمه
جناب آقای / سرکار خانم: مرندي رضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: امروزه رنگدانه هاي زيستي (Biopigments) در تهيه و توليد محصولات دارويي به وفور مورد استفاده قرار مي گيرند. يکي از مهم ترين آن ها رنگدانه قرمز تري پيرولي سراشيا مارسسنس است که Prodigiosin ناميده مي شود. در اين تحقي افزايش توان توليد اين رنگدانه توسط باکتري مزبور با استفاده از محيط هاي کشت مختلف مورد ارزيابي قرار گرفت.
مواد و روش ها: در اين بررسي، از سويه سراشيا مارسسنس PTCC1111 استفاده شد. سپس توان توليد رنگدانه پرودي جيوسين بر روي محيط هاي کشت Nutrient broth، Sesame seed broth، Tripticase soya broth،Brain heart infusion broth و Peanut seed broth در دماهاي ۲۴، ۲۸، ۳۰ و ۳۷ درجه سانتي گراد با روش اسپکتروفتومتري ماوراي بنفش در طول موج ۵۳۵ نانومتر بررسي شد. به منظور خالص سازي رنگدانه پرودي جيوسين، پس از کشت باکتري مزبور در محيط هاي Seame seed broth و Peanut seed broth مراحل متوالي سانتريفوژ از نمونه رشد کرده در rpm10000 انجام گرفت. سپس با استفاده از حلال هاي آلي اتيل استات، استون، سديم سولفات، دي کرومتان، کلروفورم رنگدانه استخراج شد و در نهايت با روش کروماتوگرافي ستوني خالص سازي رنگدانه صورت گرفت.
يافته ها: نتايج حاصل از اين تحقيق نشان داد که بهترين محيط کشت براي بيشترين ميزان توليد اين رنگدانه، محيط کشت Peanut seed broth و Seame seed broth و دماي ۲۸ درجه سانتي گراد مي باشد. باکتري مورد نظر در محيط هاي ياد شده حتي در دماي ۳۷ درجه سانتي گراد نيز قادر به توليد رنگدانه بود. خالص سازي رنگدانه با استفاده از اسپکتروفتومتري ماواي بنفش در طول موج ۵۳۵ نانومتر تنها يک قله (پيک) را نشان داد.
نتيجه گيري: با توجه به اهميت کاربردي رنگدانه هاي زيستي، بهينه سازي شرايط توليد آن ها در حد بالاتر پيشنهاد مي شود.