مقاله ارزيابي شيميايي روغن استخراج شده از ارقام مختلف دانه کلزا که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در علوم غذايي و تغذيه از صفحه ۱۹ تا ۲۹ منتشر شده است.
نام: ارزيابي شيميايي روغن استخراج شده از ارقام مختلف دانه کلزا
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ترکيب اسيد چرب
مقاله روغن
مقاله کلزا
مقاله مواد غيرصابوني شونده

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: کديور شيدا
جناب آقای / سرکار خانم: قوامي مهرداد
جناب آقای / سرکار خانم: قراچورلو مريم
جناب آقای / سرکار خانم: دلخوش بابك

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: با توجه به کمبود روغن خوراکي در کشور و نيز ميزان بالاي واردات روغن، توجه به منابع روغني حايز اهميت است. دانه کلزا يکي از دانه هاي روغني غني از روغن بوده که مي تواند جهت کاهش وابستگي ها و خروج ارز از کشور موثر باشد. اين مجموعه، تحقيقي پيرامون خصوصيات شيميايي روغن ارقام مختلف اصلاح شده دانه کلزا و مقايسه آنها با يکديگر جهت شناسايي و معرفي ارقام برتر از نظر صفات مورد آزمون مي باشد.
مواد و روش ها: در اين تحقيق ۱۱ نمونه اصلاح شده دانه کلزا از موسسه اصلاح و تهيه نهال و بذر کرج، به طور کاملا تصادفي انتخاب شد. روغن هر يک از نمونه ها توسط حلال استخراج و پس از تعيين درصد آن، خصوصيات شيميايي روغن هاي استخراج شده مانند ترکيب اسيدهاي چرب، انديس يدي، درصد ترکيبات غيرصابوني شونده، استرول ها، توکوفرول ها، درصد اسيد چرب آزاد و غلظت فسفر و فسفوليپيد به طور جداگانه مورد بررسي قرار گرفت.
يافته ها: نتايج نشان داد که ارقام مختلف دانه کلزا داراي ۷۵٫۴۷ – ۲۰٫۳۷ درصد روغن است. ترکيب اسيدهاي چرب روغن نمونه ها بطور ميانگين شامل ۷% اسيدهاي چرب اشباع، ۶۶% اسيدهاي چرب تک غير اشباع و ۲۷% اسيدهاي چرب چند غير اشباعي مي باشد. درصد ترکيبات غيرصابوني شونده روغن ارقام مختلف بين ۷۷٫۱ – ۷۶٫۴ درصد متغير است.
نتيجه گيري: نتايج نشان داد که رقم هاي مورد بررسي در همه صفات با هم تفاوت معني دار داشتند. بتاسيتواسترول، استرول غالب و گاما توکوفرول، توکوفرول اصلي روغن کلزا را تشکيل مي دهند. از  اسيد اولئيک، اسيد چرب غالب نمونه هاي مورد بررسي مي باشد و نظر به اينکه ارقام مورد بررسي اصلاح شده بودند اسيد اروسيک به ميزان بسيار ناچيز در روغن نمونه ها  موجود بود.