مقاله ارزيابي شيوع جهش هاي A2143G ،A2142G و A2142C در ايجاد مقاومت به كلاريترومايسين در سويه هاي هليكوباكتر پيلوري جدا شده از استان چهارمحال و بختياري که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي كردستان از صفحه ۷۲ تا ۷۸ منتشر شده است.
نام: ارزيابي شيوع جهش هاي A2143G ،A2142G و A2142C در ايجاد مقاومت به كلاريترومايسين در سويه هاي هليكوباكتر پيلوري جدا شده از استان چهارمحال و بختياري
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله هليكوباكترپيلوري،كلاريترومايسين
مقاله ۲۳SrRNA؛ PCR-RFLP؛ مقاومت دارويي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: كارگر محمد
جناب آقای / سرکار خانم: باقرنژاد مريم
جناب آقای / سرکار خانم: دوستي عباس

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: رژيم هاي درماني متداول براي ريشه كني هليكوباكترپيلوري شامل دو آنتي بيوتيك، همراه با مهاركننده هاي پمپ پروتوني و تركيبات بيسموت است. كلاريترومايسين يكي از كليدي ترين آنتي بيوتيك هاي مورد استفاده در رژيم هاي درماني در ايران است. هدف از اين پژوهش، تعيين مقاومت به كلاريترومايسين و ارزيابي نقش جهش هاي نقطه اي متداولA2143G ،A2142G  و A2142C در ايجاد مقاومت به اين دارو مي باشد.
روش بررسي: اين پژوهش به صورت توصيفي – تحليلي (مقطعي) بر روي ۲۶۳ بيمار مراجعه كننده به بخش اندوسكوپي بيمارستان هاجر شهركرد در تابستان ۱۳۸۶ انجام شد. نمونه هاي بيوپسي بر روي محيط انتخابي بروسلا آگار كشت و گرمخانه گذاري گرديد. براي تعيين هويت H.pylori از روش رنگ آميزي گرم، اوره آز، كاتالاز، اكسيداز و PCR به منظور شناسايي ژن ureC و براي ارزيابي مقاومت به كلاريترومايسين نيز از روش استاندارد ديسك ديفيوژن  CLSI (Clinical and Laboratory Standards Institue)استفاده گرديد. جهش هاي A2143G وA2142G  با استفاده از پرايمرهاي اختصاصي و آنزيم هاي برش دهنده BsaI و MboII با روش  PCR-RFLPشناسايي گرديد. همچنين براي شناسايي جهش A2142C از پرايمرهاي اختصاصي و روش PCR استفاده شد.
يافته ها: با آزمون PCR، جداسازي ۸۴ سويه (%۳۱٫۹۴) H.pylori مورد تاييد قرار گرفت. از ۱۹ سويه مقاوم، ۱۳ مورد (%۶۸٫۴۲) جهش A2143G،۳  مورد (%۱۵٫۷۹) جهش A2142G،۲  مورد جهش (%۱۰٫۵۳) A2142C و ۱ جهش ناشناخته شناسايي گرديد.
نتيجه گيري: به دليل ميزان مقاومت قابل توجه به كلاريترومايسين، ضرورت ارزيابي مستقيم اين جهش با روش هاي مولكولي در ساير مناطق كشور وجود دارد.