مقاله ارزيابي شيوع هليکوباکتر هپاتيکوس با روش PCR در موش هاي خانگي (Mus musculus) استان اصفهان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۸ در دنياي ميكروب ها از صفحه ۹۷ تا ۱۰۰ منتشر شده است.
نام: ارزيابي شيوع هليکوباکتر هپاتيکوس با روش PCR در موش هاي خانگي (Mus musculus) استان اصفهان
این مقاله دارای ۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله هليکوباکتر هپاتيکوس
مقاله ژن ۱۶S rRNA
مقاله موش خانگي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: دوستي عباس
جناب آقای / سرکار خانم: ظهور علي
جناب آقای / سرکار خانم: باقرنژاد مريم
جناب آقای / سرکار خانم: قرباني داليني صادق

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: هليکوباکتر هپاتيکوس يکي از شايع ترين گونه هاي هليکوباکتر مي باشد. اين باکتري يکي از عوامل مهم ايجاد بيماري هاي گوناگون گوارشي، صفراوي و کبدي مي باشد. موش متداول ترين ميزبان اين باکتري است و نقش مهمي در انتقال بيماري هاي مشترک انسان و حيوان دارد. هدف از اين پژوهش تعيين ميزان شيوع هليکوباکتر هپاتيکوس در موش هاي خانگي سطح استان اصفهان با روش PCR مي باشد.
مواد و روش ها: اين پژوهش يک بررسي مقطعي – توصيفي است که در تابستان ۱۳۸۸ بر روي ۲۶۱ موش جمع آوري شده از سطح استان اصفهان انجام گرديد. پس از تشريح موش ها در شرايط استريل، نمونه ها (بافت کبد) جداسازي گرديد. سپس از پرايمر هاي عمومي به منظور شناسايي جنس هليکوباکتر و از پرايمر هاي اختصاصي براي شناسايي هليکوباکتر هپاتيکوس استفاده گرديد.
يافته ها: جنس هليکوباکتر در ۷۲% از کل نمونه ها شناسايي گرديد. از اين ميزان ۴۲% متعلق به گونه هپاتيکوس بود. با آزمون آماري نسبت ها مشخص شد که ارتباط معني داري بين جنس هليکوباکتر و گونه هپاتيکوس در تمام مناطق مورد بررسي وجود دارد.
نتيجه گيري: با توجه به اينکه منطقه مورد بررسي، يکي از مناطق پرخطر از نظر ابتلا به گونه هاي مختلف هليکوباکتر محسوب مي شود، انجام پايش گسترده و حذف موش هاي خانگي به منظور کاهش خطر ابتلا به بيماري هاي مختلف ضروري به نظر مي رسد.