مقاله ارزيابي شيوه هاي آموزش و تربيت معلمان ابتدايي در نظام آموزش عالي کشور که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در فناوري آموزش (فناوري و آموزش) از صفحه ۶۱ تا ۷۵ منتشر شده است.
نام: ارزيابي شيوه هاي آموزش و تربيت معلمان ابتدايي در نظام آموزش عالي کشور
این مقاله دارای ۱۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ارزيابي
مقاله تربيت معلم
مقاله معلمان ابتدايي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فراهاني عليرضا
جناب آقای / سرکار خانم: نصراصفهاني احمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: شريف خليفه سلطاني سيدمصطفي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
با توجه به اين که يکي از راه هاي توسعه آموزش و پرورش، ايجاد زمينه هاي مناسب براي آموزش و تربيت معلمان کارآمد مي باشد، پژوهش حاضر به ارزيابي شيوه هاي آموزش و تربيت معلمان مدارس ابتدايي پرداخته است. براي انجام اين پژوهش از روش مطالعه کمي و کيفي استفاده شده است. جامعه آماري شامل مديران مدارس ابتدايي، کارشناسان و مدرسان مراکز تربيت معلم شهر قم در سال تحصيلي ۸۸-۸۷ مي باشد. براي انتخاب نمونه مديران، از روش نمونه گيري “طبقه اي” متناسب با حجم، و براي تعيين نمونه کارشناسان و مدرسان از روش نمونه گيري “هدفمند” استفاده شده است. در اين زمينه ديدگاه هاي ۱۶۲ مدير و ۲۰ کارشناس و مدرس مراکز تربيت معلم، که داراي سوابق برجسته آموزشي بودند، مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت. روايي سوالات پرسش نامه و مصاحبه، توسط چند نفر از استادان و تعدادي از دانشجويان کارشناسي ارشد و دکترا تاييد شده است. پايايي پرسش نامه با استفاده از ضريب آلفاي کرانباخ ۰٫۸۷ برآورد گرديده است. براي تجزيه و تحليل نتايج حاصل از پرسش نامه، از نرم افزار آماري SPSS در دو سطح توصيفي و استنباطي استفاده شد و تجزيه و تحليل مصاحبه با روش مقوله بندي انجام گرفت. نتايج به دست آمده حاکي از آن است که در فرآيند آموزش و تربيت معلمان، بايد به تدوين محتوا و مواد درسي کارآمد و به روز، به کارگيري مدرسان با تجربه و کارآمد، برگزاري دوره هاي کارورزي و امکانات و تجهيزات مراکز متناسب با نيازهاي معلمان توجه شود. در اين راستا، به جهت رشد سريع تحولات علمي جهان و نيازهاي روز جامعه، ايجاد حداکثر انعطاف در برنامه هاي آموزشي تربيت معلم، به گونه اي که بازنگري و اصلاح و تکميل برنامه ها امکان پذير باشد، مورد تاکيد قرار گرفت. در نهايت، پيشنهاد هايي براي بهبود آموزش معلمان ابتدايي ارایه شده است.