مقاله ارزيابي صحت توزيع دوز در براکي تراپي با آهنگ دوز بالا در درمان سرطان مري به روش ام آر آي نرموکسيک پليمر ژل دوزيمتري که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در مجله فيزيك پزشكي ايران از صفحه ۱ تا ۱۴ منتشر شده است.
نام: ارزيابي صحت توزيع دوز در براکي تراپي با آهنگ دوز بالا در درمان سرطان مري به روش ام آر آي نرموکسيک پليمر ژل دوزيمتري
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ام آر آي ژل دوزيمتري
مقاله کاليبراسيون
مقاله ژلMAGIC
مقاله دوزيمتر ترمولومينسانس
مقاله براكي تراپي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: بحريني طوسي سيدمحمدتقي
جناب آقای / سرکار خانم: صفاييان لاين قربان
جناب آقای / سرکار خانم: بحريني طوسي سيدمحمدحسين
جناب آقای / سرکار خانم: بياني رودي شهرام

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: در مطالعه حاضر، امکان استفاده از پليمرژل دوزيمتر نرموکسيک MAGIC براي ارزيابي صحت توزيع دوز دردرمان براکي تراپي سرطان مري، بررسي شده است.
مواد و روشها: ابتدا ۲ ليتر ژل نرموکسيک (MAGIC) ساخته شد. سپس يک فانتوم مکعبي از جنس پرسپکس(PMMA)  که جهت پرتودهي در براکي تراپي طراحي و ساخته شده بود به همراه ۱۲ لوله آزمايش بطور کامل از ژل پر شدند. ژل فانتوم توسط يک دستگاه پس گذاري براکي تراپي با چشمه هاي کبالت، با آهنگ دوز بالا(HDR)  و بر اساس پروتكل براکي تراپي تومورهاي مري (تحت تابش قرار گرفت. لوله هاي کاليبراسيون نيز توسط يک دستگاه درمان از راه دور کبالت-۶۰ با دوزهاي معلوم پرتودهي شدند. تصويربرداري از ژل فانتوم و لوله هاي کاليبراسيون با دستگاه ام آر آي انجام گرديد. تصاوير ام آر آي به رايانه منتقل شد، سپس پردازش تصوير جهت استخراج نقشه هاي R2 نقاط پرتو ديده (پليمريزه شده) و مقايسه با توزيع دوزهاي پيش بيني شده بوسيله نرم افزار براکي تراپي، در محيط MATLAB انجام گرديد.
نتايج: بر اساس نتايج اين مطالعه « اختلاف دوز» در نقطه مرجع (فاصله يك سانتي متري از مركز چشمه براكي تراپي) بين داده هاي اندازه گيري شده توسط ژل دوزيمتر و مقادير محاسبه شده بوسيله نرم افزار طراحي درمان حدود ۴٫۵ درصد (سطح اطمينان ۰٫۹۵) و «فاصله تا تطابق» براي پروفايل هاي دوز ۲٫۷ ميلي متر مي باشد. همچنين حساسيت ژل مورد استفاده (ژل MAGIC) با توجه به مشخصات دستگاه ام آر آي  (R2=0.9376) 0.693S-1Gy-1 تعيين گرديد.
نتيجه گيري: در اين مطالعه، مقايسه نتايج بدست آمده به وسيله نرم افزار طراحي درمان كامپيوتري و ژل دوزيمتري با استفاده از روش مقايسه همدوزها، پروفايل هاي دوز در امتداد محورهاي معين و مقايسه مقادير دوز بدست آمده در نقطه مرجع، نشان داد همخواني مناسبي بين اين دو روش وجود دارد. نتايج تحقيق همچنين مشخص كرد كه پليمرژل دوزيمتري بر پايه روش تصويربرداري ام آر آيمي تواند يک ابزار مفيد براي ارزيابي عملكرد سيستم هاي طراحي درمان و استخراج اطلاعات دوز جذبي در پرتو درماني باشد.