مقاله ارزيابي صفات فيزيولوژيک مرتبط با عملکرد دانه در هيبريدهاي ذرت که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۸ در اكوفيزيولوژي گياهي از صفحه ۱ تا ۱۷ منتشر شده است.
نام: ارزيابي صفات فيزيولوژيک مرتبط با عملکرد دانه در هيبريدهاي ذرت
این مقاله دارای ۱۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ذرت
مقاله عملکرد دانه
مقاله آناليز رشد
مقاله تراکم بوته

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سعادت سيدعدنان
جناب آقای / سرکار خانم: ميري حميدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: جعفري حقيقي برمك

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور ارزيابي صفات فيزيولوژيک مرتبط با عملکرد در هيبريدهاي ذرت آزمايشي در سال ۱۳۸۷ در مزرعه تحقيقاتي دانشگاه آزاد اسلامي واحد ارسنجان واقع در شهر ارسنجان انجام شد. آزمايش به صورت فاکتوريل و در قالب طرح بلوک هاي کامل تصادفي در چهار تکرار اجرا شد. فاکتور اول در شش سطح شامل ارقام ذرت ۷۰۴، ۵۰۴، ۶۶۶، ماکسيما، زولا و جتا، و فاکتورهاي دوم شامل تراکم بوته در سه سطح ۴، ۸ و ۱۲ بوته در متر بوته در نظر گرفته شد. نتايج اين آزمايش اختلاف معني داري را بين هيبريدهاي مختلف مورد بررسي از لحاظ صفات فيزيولوژيک و عملکرد دانه نشان داد. بيشترين عملکرد دانه در هيبريد ۵۰۴ و پس از آن در ۷۰۴ و ۶۶۶ مشاهده شد، کمترين عملکرد دانه نيز در هيبريد جتا بدست آمد. بين تراکم ها اختلاف معني داري مشاهده نشد، اما ارقام مختلف واکنش متفاوتي نشان دادند. بيشترين ميزان LAI در رقم ۷۰۴ و ۵۰۴ و بيشترين ميزان CGR در رقم ۵۰۴ بدست آمد. همچنين رقم ۶۶۶ و ۵۰۴ داراي RGR بالايي بودند که اين نشان دهنده نقش مثبت اين صفات در عملکرد دانه است. واکنش صفات فيزيولوژيک در ارقام تحت تاثير تراکم بوته تغيير کرد بطوريکه ارقام با عملکرد بالا در تراکم ها بهينه و پايين بهتر پتانسيل عملکرد و صفات فيزيولوژيک خود را نشان دادند.