مقاله ارزيابي ضخامت لايه فيبر عصبي شبکيه به وسيله OCT سه بعدي در يک جمعيت سالم ايراني که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در بينا از صفحه ۲۶ تا ۳۴ منتشر شده است.
نام: ارزيابي ضخامت لايه فيبر عصبي شبکيه به وسيله OCT سه بعدي در يک جمعيت سالم ايراني
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: پاك روان محمد
جناب آقای / سرکار خانم: آرامش شيلا
جناب آقای / سرکار خانم: يزداني شاهين
جناب آقای / سرکار خانم: کريمي سعيد
جناب آقای / سرکار خانم: ياسري مهدي
جناب آقای / سرکار خانم: صديق رحيم آبادي مسيح

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف: اين تحقيق با هدف ارزيابي ضخامت لايه فيبر عصبي شبکيه(RNFL) ، به وسيله دستگاه OCT سه بعدي (optical coherence tomography)  در يک جمعيت سالم ايراني و مقايسه نتايج با دستگاه OCT II (نسل دوم دستگاه) صورت پذيرفت.
روش پژوهش: در اين مطالعه توصيفي مقطعي (cross – sectional)، ۹۶ فرد سالم ايراني در محدوده سني ۲۵ – ۵۳ سال بررسي شدند. يک چشم افراد به صورت تصادفي انتخاب و ضخامت لايه فيبر عصبي شبکيه (RNFL)، به وسيله دستگاه OCT سه بعدي و OCT II اندازه گيري شد. هم چنين در چشم هاي تحت بررسي، ارزيابي ميدان بينايي (پريمتري) استاندارد بدون رنگ، ضخامت قسمت مرکزي قرنيه و بيومتري صورت پذيرفت. ميزان عيب انکساري، قطر عمودي و افقي قرنيه و ناحيه ديسک بينايي نيز مورد بررسي قرار گرفت.
يافته ها: متوسط RNFL به وسيله دستگاه OCT سه بعدي (۷۵٫۵۰ ±۸٫۳۸ ميکرومتر) به صورت قابل ملاحظه اي از مقادير  144.10 ±۳۳٫۲۳) OCT IIميکرومتر) کم تر بود (P<0.001). از نظر متوسط ضخامت RNFL بر اساس OCT سه بعدي بين جنس مذکر و مونث (P=0.9) و نيز چشم هاي سمت راست يا چپ (P=0.17) اختلاف معني داري يافت نگرديد. هم چنين متوسط RNFL با سن بيماران  (P=0.95)طول قدامي خلفي کره چشم (P=0.32)، معادل کروي عيب انکسار (P=0.21)، ضخامت ناحيه مرکزي قرنيه (P=0.66) و مساحت ديسک بينايي (P=0.31) ارتباط آماري نداشت. رابطه مستقيم و معني داري بين RNFL و قطر عمودي و افقي قرنيه مشاهده شد.(P=0.03)
نتيجه گيري: متوسط ضخامت فيبر عصبي شبکيه بر اساس مقادير دستگاه OCT سه بعدي در مقايسه با دستگاه OCT II کم تر مي باشد. بنابراين در کاربرد هر وسيله، لازم است مقياس پايه متفاوت جهت تفسير نتايج مورد استفاده قرار گيرد.