مقاله ارزيابي ضريب شکست نور در لايه هاي نازک سيليکا که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۸ در علوم و مهندسي سطح از صفحه ۴۱ تا ۴۸ منتشر شده است.
نام: ارزيابي ضريب شکست نور در لايه هاي نازک سيليکا
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سل – ژل
مقاله ضريب شكست نور
مقاله لايه هاي نازك اپتيكي
مقاله سيليكا
مقاله اسپكتروفتومتري

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مظفري نيا رضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
ضريب شکست نور يکي از ثوابت مهم در طراحي لايه هاي نازک اپتيکي است و بسته به ضخامت، دانسيته لايه، شبکه کريستالي و عيوب داخلي تغيير مي کند. امواج الکترومغناطيسي تابشي بر روي سطح لايه به تناسب ضريب شکست در مقادير مختلف، جذب، منعکس و يا عبور مي کند و مقداري از آن نيز بدليل معايب سطحي و داخلي لايه پراکنده مي شود. لايه هاي نازک سيليکا بصورت منفرد و يا در ترکيب با ساير اکسيدها در توليد خواص اپتيکي کاربردهاي فراواني دارد. در اين پژوهش تاثير ضخامت و تخلخل لايه هاي نازک سيليکا بر روي ضريب شکست و ميزان عبور از لايه هاي اعمالي مورد ارزيابي قرار گرفته است. سيليکا به کمک روش Sol-Gel بر روي نمونه هايي از جنس شيشه سودا – ليم لايه نشاني شده و به منظور بررسي هاي ساختاري، تصاوير ميکروسکپي SEM، آناليزEDAX  و آناليز XRD از سطح لايه هاي پوشش داده شده تهيه گرديده است. همچنين به کمک اسپکتروفتومتري نوري طيف پرتوهاي عبور و جذب از سطح لايه هاي نازک اعمالي تهيه و با يکديگر مقايسه شده است. نتايج حاصل نشان مي دهد ضخامت و تخلخل لايه مقادير عبور و جذب امواج تابيده شده را تحت تاثير قرار مي دهد و هر چه از ضخامت لايه کاسته شود مقدار ضريب شکست کاهش و قابليت عبور نور افزايش مي يابد.