مقاله ارزيابي طبقه بندي هاي پيكسل- پايه و شي- پايه تصاوير هوايي براي تشخيص گونه هاي درختي (مطالعه موردي: جنگلكاري چمستان نور) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۰ در مجله جنگل ايران از صفحه ۳۵ تا ۴۷ منتشر شده است.
نام: ارزيابي طبقه بندي هاي پيكسل- پايه و شي- پايه تصاوير هوايي براي تشخيص گونه هاي درختي (مطالعه موردي: جنگلكاري چمستان نور)
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تصوير هوايي رقومي
مقاله طبقه بندي پيكسل- پايه و شي- پايه
مقاله تشخيص گونه هاي درختي
مقاله سلسله مراتب طبقات

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رفيعيان اميد
جناب آقای / سرکار خانم: درويش صفت علي اصغر
جناب آقای / سرکار خانم: بابايي كفاكي ساسان
جناب آقای / سرکار خانم: متاجي اسداله

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
تصاوير هوايي رقومي جنگل هاي شمال كه با دوربين هوايي پيشرفته UltraCamD گرفته شده اند، منبع بسيار با ارزشي براي توليد اطلاعات مفيد جنگل هستند. ويژگي هاي خاص اين تصاوير، ضرورت تعيين روش بهينه طبقه بندي آنها را مطرح مي سازد. در اين تحقيق داده هاي ادغام شده اين سنجنده در چهار باند طيفي ۱۶ بيتي و با اندازه تفكيك مكاني ۷ سانتي متر مربوط به سال ۱۳۸۷ از يك منطقه جنگلكاري در چمستان نور، با هدف تشخيص گونه هاي درختي، تجزيه و تحليل شدند. در تصحيح هندسي دقيق تصاوير، علاوه بر داده هاي GPS و IMU همراه تصوير، از نقاط كنترل زميني اخذ شده با DGPS نيز استفاده شد. بارزسازي هاي مناسب انجام گرفت و باندهاي حاصل به همراه باندهاي اصلي به کار گرفته شدند. نمونه هاي تعليمي يكسان در هر دو روش طبقه بندي استفاده شدند. نقشه واقعيت زميني براي ارزيابي نتايج طبقه بندي ها، به روش ميداني تهيه شد. در روش پيكسل- پايه، طبقه بندي نظارت شده به روش حداكثر تشابه انجام گرفت. در روش شي- پايه، ابتدا قطعه بندي تصوير با تركيب هاي باندي و ضرايب مناسب شاخص هاي رنگ، شكل، فشردگي، همواري و مقياس به اجرا درآمد و در ادامه، طبقه بندي به روش نزديك ترين همسايه و بر مبناي منطق فازي در سطوح طبقات والد و وارث اجرا و بهترين حالت طبقه بندي با استفاده از معيارهاي پايداري طبقه بندي، تفكيك پذيري طبقات و ارزيابي صحت تعيين شد. ارزيابي صحت نقشه هاي حاصل از دو روش در مقايسه با داده هاي مبنا، نشان دهنده برتري معني دار از نظر صحت كلي و ضريب كاپاي طبقه بندي شي- پايه است. ضمن اينكه نقشه هاي حاصل از آن، حالت نامناسب فلفل نمكي موجود در نقشه هاي پيكسل- پايه را ندارد. به علاوه روش شي- پايه با بهره گيري از اطلاعات مكاني موجود در تصوير، در كنار اطلاعات طيفي آن، در تفكيك گونه هايي كه تشابه طيفي زيادي با هم داشتند، بسيار موفق عمل كرد. صحت طبقه بندي شي- پايه بر روي داده هاي با توان تفكيك مكاني زياد، وابسته به نوع طبقات و ماهيت تفكيك پذيري آنها، كيفيت قطعه بندي، اندازه نمونه ها، كيفيت نمونه برداري، چارچوب و قالب طبقه بندي و توزيع مكاني و درجه آميختگي جنگل است.