مقاله ارزيابي طرح درس هاي اعضاي هيات علمي دانشکده پزشکي و دندانپزشکي دانشگاه علوم پزشکي بابل که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در مجله علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشکي بابل از صفحه ۱۴ تا ۱۸ منتشر شده است.
نام: ارزيابي طرح درس هاي اعضاي هيات علمي دانشکده پزشکي و دندانپزشکي دانشگاه علوم پزشکي بابل
این مقاله دارای ۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ارزيابي
مقاله طرح درس
مقاله اعضاي هيات علمي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نيك بخش نوين
جناب آقای / سرکار خانم: امري پرويز
جناب آقای / سرکار خانم: محمدي كناري حوريه
جناب آقای / سرکار خانم: رزاقي فاطره

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: طرح درس توصيف کتبي فرآيند آموزش است که در آن نشان داده مي شود چه چيزي، با چه روشي، در چه زمان و مکاني بايد ياد گرفته شود و دانشجويان چگونه ارزيابي خواهند شد. اين مطالعه به منظور ارزيابي طرح درس هاي اعضاي هيات علمي دانشکده پزشکي و دندانپزشکي دانشگاه علوم پزشکي بابل انجام شد.
مواد و روشها: در اين مطالعه مقطعي طرح درس کليه اعضاي هيات علمي دانشکده پزشکي (علوم پايه و باليني) و دندانپزشکي، دانشگاه علوم پزشکي بابل که کارگاه اصول طرح درس نويسي را گذرانده بودند، مورد ارزيابي قرار گرفت. در ارزيابي اوليه طرح درسها، اشکالات و نواقص موجود يادداشت و در جلسات انفرادي به نويسندگان توضيح داده شد. آيتم هاي مورد بررسي شامل مشخص بودن نام استاد، نام درس، استفاده از وسايل کمک آموزشي و … بود که در صورت مشخص بودن نمره ۱ و در صورت نامشخص بودن نمره صفر گرفت و بقيه آيتم هايي مانند وسايل کمک آموزشي، روش تدريس و ارزشيابي دانشجو بصورت توصيفي کدگذاري شده و سپس مورد ارزيابي قرار گرفت.
يافته ها: در اين مطالعه ۱۰۰% اعضاي هيات علمي علوم پايه، ۳/۹۱% اعضاي هيات علمي باليني و ۱۰۰% اعضاي هيات علمي دانشکده دندانپزشکي از سخنراني براي تدريس استفاده مي کردند. بيشترين وسايل کمک آموزشي مورد استفاده ويدئو پروژکتور و PowerPoint بود که در بين اعضاي هيات علمي علوم پايه ۷۵%، اعضاي هيات علمي باليني ۱/۵۷% و در دانشکده دندانپزشکي ۱۰۰% کاربرد داشت. ۳/۵۸% از اعضاي هيات علمي علوم پايه، ۲/۱۴% از مدرسان باليني از آزمون هاي تکويني (Formative) (کوئيز، ميان ترم و… ) براي ارزيابي دانشجو استفاده کردند. اما هيچيک از مدرسان دندانپزشکي از کوئيز استفاده نکردند.
نتيجه گيري: نتايج مطالعه نشان داد که اکثريت اعضای هيات علمي از امتحانات تکويني براي ارزيابي دانشجو استفاده نمي کنند و طرح درس خود را بصورت مکتوب ارايه نمي دهند که لازم است برنامه ريزي بيشتري جهت رفع مشکلات آنها صورت گيرد تا نوشتن طرح درس به کارهاي روتين و دائم اعضاي هيات علمي تبديل گردد.