مقاله ارزيابي ظرفيت نظريه پردازي هاي نگرش نظام ملي نوآوري در مورد وضعيت كشورهاي رو به توسعه در پرتو نظريات ايمره لاکاتوش که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۸ در سياست علم و فناوري از صفحه ۶۵ تا ۸۰ منتشر شده است.
نام: ارزيابي ظرفيت نظريه پردازي هاي نگرش نظام ملي نوآوري در مورد وضعيت كشورهاي رو به توسعه در پرتو نظريات ايمره لاکاتوش
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله نگرش نظام ملي نوآوري به معناي گسترده
مقاله MSRP
مقاله کمربند حفاظتي
مقاله رهنمون هاي ايجابي و سلبي
مقاله نظريه اقتصاد درحال گذار
مقاله كشورهاي رو به توسعه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ميرعمادي طاهره

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين مقاله نظریات جديدي که لاندوال و همکاران وي در دانشگاه آلبورگ به عنوان صاحب نظر در نگرش نظام ملي نوآوري درباره كشورهاي آسياي جنوب شرقي و افريقا ارايه کرده اند، تحليل مقدماتي مي شود. روش تحقيق در چارچوب روش شناسي برنامه هاي پژوهشي علمي معرفي شده از سوي ايمره لاکاتوش، انتخاب شده است. اين مقاله نخست، نظريات لاندوال را كه به عنوان نگرش «نظام ملي نوآوري» به مفهوم گسترده آن مشهور شده است، جزیي از برنامه پژوهشي علمي اقتصاد تکامل گرا تلقي مي كند و مي كوشد با توجه به ساختار برنامه پژوهشي، دو الگوي نظري آسيايي و افريقايي اين نگرش را بررسي کرده و به اين پرسش پاسخ دهد كه آيا اين الگوهاي نظري حركتي رو به جلو در راستاي برنامه پژوهشي تلقي مي شوند يا آن ها را بايد دال بر نوعي تغيير جهت از هسته مركزي برنامه اقتصاد تکاملي لاندوال دانست. در نهايت مقاله با اين نتيجه گيري به پايان مي رسد كه نظريه هاي الگوي آسيايي در راستای رهنمون هاي ايجابي و در راستاي پيشرفت برنامه پژوهشي و نظريات الگوي افريقايي به عنوان نظريات موضعي بدون ارتباط با هسته مرکزي و در تعارض با رهنمون هاي سلبي برنامه پژوهشي است.