مقاله ارزيابي عملكرد تصفيه خانه فاضلاب بيمارستانهاي دانشگاه علوم پزشكي ايران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در سلامت كار ايران از صفحه ۴۴ تا ۵۱ منتشر شده است.
نام: ارزيابي عملكرد تصفيه خانه فاضلاب بيمارستانهاي دانشگاه علوم پزشكي ايران
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله لجن فعال تلفيقي فيلم ثابت
مقاله بيمارستان
مقاله لجن دفعي
مقاله تصفيه خانه فاضلاب

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: دهقان كنگ زيتون علي اكبر
جناب آقای / سرکار خانم: غلامي ميترا
جناب آقای / سرکار خانم: فرزادكيا مهدي
جناب آقای / سرکار خانم: جوادي زهره
جناب آقای / سرکار خانم: مويدي ايرج

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف: با وجود افزايش نگراني ها درباره مديريت مواد زايد بيمارستاني، توجه كافي به فاضلاب توليدي از بيمارستان ها و آزمايشگاه هاي تحقيقاتي نشده است. اين پساب ها مملو از ميكروارگانيسم هاي بيماري زا، مواد دارويي ناقص متابوليزه شده، عناصر راديواكتيو و ساير مواد شيميايي سمي هستند. هدف از اين مطالعه بررسي عملكرد تصفيه خانه فاضلاب بيمارستان هاي دانشگاه علوم پزشكي ايران، آناليز رفتار آنها در حذف آلاينده ها و مقايسه كيفيت پساب خروجي و لجن توليدي در اين تصفيه خانه ها با استانداردهاي ملي سازمان حفاظت محيط زيست مي باشد.
روش بررسي: در اين مطالعه كه در يك دوره ۶ ماهه انجام شد ۴ بيمارستان از بين بيمارستان هاي تحت پوشش دانشگاه علوم پزشكي ايران انتخاب شدند. در هر ماه يك بار نمونه برداري انجام و جمعا ۷۲ نمونه (شامل ۶ نمونه از ورودي تصفيه خانه، ۶ نمونه از خروجي تصفيه خانه و ۶ نمونه از لجن فعال برگشتي) بدست آمد.
يافته ها: نتايج نشان داد كه بيمارستان شهيدهاشمي نژاد با سيستم تصفيه لجن فعال تلفيقي فيلم ثابت بيشترين كارايي را در حذف COD ،BOD5 و TSS داشته و لجن هاي دفعي تصفيه خانه هاي مورد مطالعه در كلاس B مقرراتEPA  قرار مي گيرند.
نتيجه گيري: تصفيه خانه فاضلاب بيمارستان شهيد هاشمي نژاد به دليل نوع سيستم تصفيه و توانايي اين سيستم در تصفيه بارگذاري هاي آلي و هيدروليكي متغير و بهره برداري و نگهداري ساده تر بهترين عملكرد را داشته است