مقاله ارزيابي عملكرد راهبردي بانك ها که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در مطالعات مديريت راهبردي از صفحه ۱۴۱ تا ۱۵۹ منتشر شده است.
نام: ارزيابي عملكرد راهبردي بانك ها
این مقاله دارای ۱۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ارزيابي عملكرد
مقاله تصميم گيري چند معياره
مقاله Fuzzy AHP
مقاله TOPSIS
مقاله بانك

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: موتمني عليرضا
جناب آقای / سرکار خانم: جوادزاده محمد
جناب آقای / سرکار خانم: تيزفهم مهدي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
بانك ها و موسسات مالي و اعتباري نقش بسيار مهمي در پيشرفت و توسعه اقتصادي هر كشور ايفا مي نمايند. در حال حاضر با توجه به تعداد قابل توجه بانك ها و موسسات مالي و اعتباري در كشور، همچنين با توجه به روند خصوصي سازي بانك هاي دولتي ونيز تبديل تعاوني هاي اعتبار و موسسات مالي اعتباري به بانک، ارزيابي عملكرد آن ها اهميت ويژه اي پيدا كرده است. هدف از اين مقاله ارايه يك روش تصميم گيري چند معياره فازي براي ارزيابي عملكرد بانك ها و موسسات مالي و اعتباري است. در اين تحقيق با استفاده از نظر خبرگان و مطالعات کتابخانه يي معيارهاي ارزيابي عملکرد بانک ها در دو سطح مالي و غيرمالي براي سه بانک احصا شد، سپس با استفاده از روش Fuzzy AHP معيارها وزن دهي و در نهايت بانک ها به روش TOPSIS رتبه بندي شدند. با توجه به نتايج به دست آمده، عملکرد غيرمالي نسبت به عملکرد مالي از اهميت بالاتري برخوردار است. در ارزيابي عملکرد مالي، معيار سهم منابع از نظر اهميت، رتبه اول و معيارهاي سودآوري و بازده دارايي ها در رتبه هاي بعدي قرار گرفتند. در ارزيابي عملکرد غيرمالي، معيار قيمت گذاري از نظر اهميت در رتبه اول و معيارهاي کيفيت خدمات و بانکداري الکترونيک در رتبه هاي بعدي قرار گرفتند. نتايج نشان مي دهد که به صرف داشتن عملکرد مالي خوب نمي توان انتظار داشت که در کل، عملکرد بانک بهبود يابد. حال آنکه در کشور عمدتا ارزيابي عملکرد بر اساس معيارهاي مالي صورت گرفته و به معيارهاي غيرمالي کمتر توجه شده است.