مقاله ارزيابي عملكرد كمي و كيفي علوفه در كشت مخلوط نخود سياه و جو که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۸ در مجله علوم گياهان زراعي ايران (علوم كشاورزي ايران) از صفحه ۱۱ تا ۱۹ منتشر شده است.
نام: ارزيابي عملكرد كمي و كيفي علوفه در كشت مخلوط نخود سياه و جو
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کشت مخلوط
مقاله جو
مقاله نخودسياه
مقاله عملکرد علوفه
مقاله کيفيت علوفه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: دريايي فائزه
جناب آقای / سرکار خانم: چايي چي محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: آقاعليخاني مجيد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور بررسي تاثير نسبت هاي اختلاط جو (Hordeum vulgare) و نخودسياه (Cicer arietinum L.) در توليد علوفه سبز تحت شرايط ديم، يك آزمايش مزرعه اي در مزرعه تحقيقاتي پرديس كشاورزي دانشگاه تهران (واقع در كرج) در سال زراعي ۸۳-۱۳۸۲ انجام شد. براي اين منظور از طرح آماري بلوك هاي كامل تصادفي با سه تكرار و ۱۱ تيمار استفاده شد. تيمارهاي آزمايش از تركيب فاكتوريل تراكم هاي نخود (۱۰۰%، ۷۵% و ۵۰% كشت خالص) و جو (۱۰۰%، ۷۵% و ۵۰% كشت خالص) حاصل شدند. علاوه بر اين دو تيمار كشت خالص نخود و جو نيز به عنوان شاهد كشت گرديد. در اين آزمايش بذر جو رقم والفجر و نخود اكوتيپ ۴۳۲۲ به طور همزمان با رعايت نسبت هاي اختلاط مورد نظر كشت شدند. پس از برداشت علوفه سبز، عملكرد كمي و كيفي علوفه جو و نخود در كشت خالص و مخلوط مورد بررسي قرار گرفت. نتايج نشان داد كه عملكرد علوفه نخود و جو تحت تاثير تيمار نسبت اختلاط قرار گرفت .(P<0.01) از نظر عملكرد علوفه نخود، بين تيمارهايي كه تراكم نخود در آنها ۱۰۰% بود و هچنين از نظر عملكرد علوفه جو بين تيمارهايي كه داراي تراكم ۱۰۰% جو بودند تفاوت معني داري وجود نداشت. در ميان تيمارهاي مخلوط نسبت اختلاط جو ۱۰۰%- نخود۱۰۰ % با توليد ۲۹۸۱ كيلوگرم در هكتار بيشترين ماده خشك علوفه را به خود اختصاص داد. بررسي كيفيت علوفه نشان داد كليه صفات كيفي به غير از كربوهيدرات هاي محلول تحت تاثير تيمار نسبت اختلاط در كشت مخلوط قرار گرفته و معني دار شدند. اگرچه بيشترين عملكرد پروتئين (۳۵۸٫۵ كيلوگرم در هكتار) از تيمار ۵۰% جو۰۵ % نخود بدست آمد ولي با تيمار جو ۱۰۰%- نخود۱۰۰ % كه ۳۱۸٫۴ كيلوگرم در هكتار پروتئين توليد نمود در يك گروه آماري قرار داشت. از طرفي با افزايش نخود به سيستم كشت جو، همواره درصد خاكستر (مواد معدني موجود در علوفه) و فيبر خام بهبود يافت.