مقاله ارزيابي عملكرد و اجزاي عملكرد ارقام مختلف كلزا در منطقه اراك که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۵ در يافته هاي نوين كشاورزي از صفحه ۸۳ تا ۹۲ منتشر شده است.
نام: ارزيابي عملكرد و اجزاي عملكرد ارقام مختلف كلزا در منطقه اراك
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله كلزا
مقاله تاريخ كاشت
مقاله عملكرد
مقاله اجزاي عملكرد

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سبزواري نسرين
جناب آقای / سرکار خانم: مدني حميد
جناب آقای / سرکار خانم: آقاجاني حسن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اين بررسي به منظور ارزيابي عملكرد و اجزاي عملكرد ارقام كلزاي پاييزه Brassica napus در شرايط آب و هوايي شهرستان اراك در سال زراعي ۸۴-۱۳۸۳ اجرا گرديد. آزمايش به صورت اسپليت پلات درقالب بلوك كامل تصادفي با سه تكرار انجام شد. در اين طرح تيمار تاريخ كاشت به عنوان عامل اصلي در دو سطح (تاريخ كاشت معمول و كشت تاخيري) و ارقام كلزاي پاييزه به عنوان عامل فرعي در ۱۱ سطح در نظر گرفته شد. ارقام مورد بررسي در اين تحقيق عبارت بودند از Dexter ,Celsius , ARC 91004 Sahara ,ARC5 ,Orient ,Sinotra ,Talent ,ARC2 ,Geronima و رقمTalaye  كه به عنوان شاهد آزمايش در نظر گرفته شد. نتايج آزمايش ها نشان دادند كه در شرايط تاريخ كاشت معمول و كشت تاخيري ارقام از نظر صفاتي نظير تعداد خورجين در بوته، دانه در خورجين، وزن هزاردانه و عملكرد دانه اختلاف معني داري در سطح احتمال دارا بودند. بيشترين ميزان عملكرد دانه مربوط به رقم طلايه با ميانگين ۳۴۶۳٫۵ كيلو گرم در هكتار و كمترين مقدار مربوط به رقم Geronima با ميانگين ۲۶۵۱٫۸ كيلو گرم در هكتار بود. تاريخ كاشت اول از نظرميزان عملكرد دانه رقم طلايه برتر بوده و پس از آن نيز به ترتيب ارقام Talent ,Sahara ,Celsius بالاترين ميزان را دارا بودند. از نظر وزن هزار دانه رقم طلايه و Talent و از لحاظ تعداد دانه در خورجينARC2  و طلايه در تاريخ كاشت معمول بهتر بودند و تعداد خورجين در بوته طلايه و Celsius درتاريخ كاشت معمول بهتر بودند.