مقاله ارزيابي عملكرد و پايداري عملكرد گل اكسشن هاي مختلف گل محمدي (Rosa damascena Mill) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۸ در مجله علوم باغباني ايران (علوم كشاوري ايران) از صفحه ۵۹ تا ۷۰ منتشر شده است.
نام: ارزيابي عملكرد و پايداري عملكرد گل اكسشن هاي مختلف گل محمدي (Rosa damascena Mill)
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله گل محمدي (Rosa damascene Mill)
مقاله تجزيه پايداري
مقاله سازگاري عملکرد گل

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: يوسفي بايزيد
جناب آقای / سرکار خانم: طبايي عقدايي سيدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: درويش فرخ
جناب آقای / سرکار خانم: عصاره محمدحسن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
تجزيه پايداري عملكرد گل محمدي (Rosa damascene Mill) به منظور ارزيابي عملكرد و پايداري عملكرد گل و تعيين ژنوتيپ هاي با عملكرد بالاتر و پايدارتر اجراء گرديد. تعداد ۳۵ اكسشن گل محمدي در آزمايشي با استفاده از طرح بلوكهاي كامل تصادفي با سه تكرار در مناطق مختلف اكولوژيكي كشور و طي دو سال (۸۷-۱۳۸۶) مورد مطالعه قرار گرفتند. اختلافات معني داري (۰۱/۰ (p £بين اكسشن ها، مكان ها، محيط ها (سال × مكان)، اثرات متقابل اكسشن × محيط و اكسشن × مكان براي صفت عملكرد گل مشاهده گرديد. اثر متقابل موجود به طور عمده از نوع متقاطع و سهم بخش غيرخطي (غير قابل پيش بيني) آن بسيار بيشتر بود. ميانگين كل عملكرد گل ۱۴/۲۲۶۳ كيلوگرم در هكتار و اكسشن هاي اصفهان۹، يزد۲، آذربايجان غربي۱، اصفهان۷ و اصفهان۱ به ترتيب با ميانگين معادل ۶۳/۳۱۲۰، ۶۳/۲۹۴۱، ۶۲/۲۸۹۴، ۱۵/۲۷۶۹ و ۹۲/۲۷۱۶ كيلوگرم برترين عملكردگل را داشتند. به طور كلي اكسشن هاي متعلق به مناطق گرم و خشك (مانند اصفهان و يزد) نسبت به اكسشن هاي با منشا نواحي معتدله و سردسيري داراي عملكرد گل بيشتري بودند كه مي تواند نتيجه گزينش هاي مكرر و دوره اي گلكاران منطقه براي بهبود عملكرد گل باشد. در بين مكان هاي مورد بررسي، كرمان با ميانگين عملكرد گل ۴۶/۳۶۳۵ كيلوگرم در هكتار برترين مكان بود. اكسشن هاي يزد۲، اصفهان۵، اصفهان۸، اصفهان۴، خوزستان۱، اردبيل۱، اصفهان۳ و بلوچستان۱ واجد شرايط پايداري عملكرد گل به روش Eberhart و Russel بوده و به عنوان اكسشن هاي پايدار و اكسشن هاي يزد۲، اصفهان۵، اصفهان۸، اصفهان۴، خوزستان۱، اردبيل۱، اصفهان۶، اصفهان۳ و بلوچستان۱ به عنوان اكسشن هاي سازگار در مكان ها معرفي مي گردند. وجود اكسشن هائي مانند يزد۲ (جزو برترين اكسشن ها از نظر عملكرد گل) در رديف پايدارترين و سازگارترين اكسشن ها مويد آن است كه يك اكسشن مي تواند همزمان داراي عملكرد گل بالا و همچنين پايداري عملكرد باشد. اختصاص بخش عمده اكسشن هاي پايدار و سازگار به گروه اصفهان بيانگر آن است كه امكان تجميع عملكرد گل و پايداري عملكرد گل و همچنين امكان استفاده از گزينش همزمان براي عملكرد و پايداري عملكرد گل و نيز استفاده از روش هاي ناپارامتري مانند روش هاي مجموع رتبه Kang در گل محمدي وجود دارد. در نهايت با در نظر گرفتن عملكرد گل و پايداري عملكرد به صورت توام اكسشن هاي يزد۲، اصفهان۵، اصفهان۸، اصفهان۴ و خوزستان۱ داراي …