ارزيابي عمليات فلاشينگ سد پلرود با استفاده از معيار هاي Wallingford

جهت محاسبه هر کدام از اين معيارها با استفاده از نرم افزار Excel برنامه اي تحت عنوان ResCon تهيه گرديده که علاوه بر بررسي عمل فلاشينگ از ديدگاه هيدروليکي، مي تواند با لحاظ کردن جنبه هاي اقتصادي بهترين و مناسب ترين گزينه در تخليه رسوبات مخزن را نيز تعيين نمايد.. با معرفي پارامترهاي هيدروليکي و اقتصادي به اين برنامه علاوه بر بررسي عمل فلاشينگ به عنوان گزينه اي موثر در حذف رسوبات ميتوان با تغيير پارامترهاي قابل تغيير در اين برنامه و اجراي آنها در عمل شرايطي ايجاد نمود که اجراي اين عمليات در يک مخزن بخصوص به صورت موثر امکان پذير باشد.

پارامترهاي ورودي اين مدل جهت محاسبه معيارهاي فلاشينگ در اين مخزن به صورت زير مي باشند:

بعد از اجراي برنامه ResCon مقادير بدست آمده در مورد معيارهاي فلاشينگ مخزن سد پلرود طبق جدول زير خواهد بود:

همانطور که در اين جدول ديده ميشود شرايط تعيين شده براي نسبت هاي SBR،LTCR ،SBRd  و DDR ارضا ميگردد و از لحاظ اين چهار معيار عمليات فلاشينگ با مشکلي مواجه نيست . ولي معيارهاي FWR و TWR با مقادير ايده ال پيشنهادي فاصله دارند.

اين موضوع بيانگر آنست که مهم ترين پارامترهايي که کارايي اين عمليات در مخزن پلرود را کنترل ميکنند ظرفيت مجراي تخليه کننده رسوب به واسطه تاثيرگذاري بر روي عرض کانال ايجاد شده در کف مخزن و ميزان پايداري کناره هاي کانال ايجاد شده در بستر مخزن به واسطه تاثيرگذاري بر روي شيب و در نهايت عرض اين کانال در رقوم حداکثر سطح آب  مي باشند.