مقاله ارزيابي عملکردهيبريدهاي مختلف درتاريخ هاي مختلف کاشت درخاتم – يزد که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در فيزيولوژي گياهان زراعي از صفحه ۷۱ تا ۸۰ منتشر شده است.
نام: ارزيابي عملکردهيبريدهاي مختلف درتاريخ هاي مختلف کاشت درخاتم – يزد
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تاريخ کاشت
مقاله ارقام ذرت
مقاله عملکرد دانه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: دهقان هراتي حكيمه
جناب آقای / سرکار خانم: طباطبايي سيدعلي
جناب آقای / سرکار خانم: رسولي كاميار

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور بررسي اثر تاريخ کاشت بر عملکرد و اجزاي عملکرد هيبريدهاي مختلف ذرت، آزمايشي به صورت اسپليت پلات با چهار تکرار در منطقه چاهک در سال ۱۳۸۷ اجرا شد. نتايج نشان داد اثرتاريخ کاشت برروي وزن هزاردانه، تعداد دانه در رديف و عملکرددانه از نظر آماري درسطح احتمال ۱ درصدمعني داربود. تعداد رديف دانه در بلال از نظر آماري معني دار نشد و تحت تاثير تاريخ کاشت قرار نگرفت. بهترين تاريخ کاشت با عملکرد ۱۷٫۸۸ تن در هکتار در تاريخ کاشت سي و يکم خرداد به دست آمد. اثر هيبريدهاي مختلف بر عملکرد معني دار شدند و بيشترين عملکرد مربوط به هيبريد S. C 500 با عملکرد ۱۴٫۷۱ تن در هکتار بدست آمد. ارقام S. C 700 و S. C 647 و S.C 400 و S.C 704 و D.C 370 نسبت به بهترين هيبريد به ترتيب ۵٫۶، ۸٫۱، ۸٫۲، ۱۰٫۴ و ۱۸٫۳ درصد عملکردکمتري داشتند. طبق نتايج بدست آمده ازبرهمکنش تاريخ کاشت وهيبريدبيشترين عملکرددانه درهيبريد S700 درتاريخ کاشت ۳٫۳۱ بدست آمد.