مقاله ارزيابي عملکردگندم نان تحت تاثيرمصرف موادآلي مختلف که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۸ در پژوهش در علوم زراعي از صفحه ۵۱ تا ۶۱ منتشر شده است.
نام: ارزيابي عملکردگندم نان تحت تاثيرمصرف موادآلي مختلف
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اجزاي عملکرد
مقاله عملکرد
مقاله گندم نان و مواد آلي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: توحيدي محمود
جناب آقای / سرکار خانم: فلاحي رحيم
جناب آقای / سرکار خانم: زيره زاده مهدي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور بررسي اثر مواد آلي مختلف بر عملکرد گندم نان، آزمايشي در سال زراعي ۸۷ – ۱۳۸۶ در مزرعه پژوهشي دانشگاه آزاد اسلامي واحد دزفـول اجرا گرديد. مواد آلي مورد استفاده بر روي رقم گندم وييرناک عبارتند از: ۱- سـوزاندن بقاياي گياهي و استعمال كود شيميايي (شاهد) ۲- کاه و کلش باقيمانده از کشت قبلي گندم ۳- کود مرغي ۴- کود گوسفندي ۵- کمپوست تهيه شده از توليد قارچ خوراکي در قالب طرح بلوک هاي کامل تصادفي در چهار تکرار اجرا شد. نتايج حاصل نشان داد كه، اختلاف آماري معني داري براي صفات عملکرد دانه، عملکرد بيولوژيکي و تعداد سنبله در واحد سطح بين مصرف مواد آلي مختلف وجود دارد، به طوري كه تيمـار کود مرغي با ۱۲۴۰۰ کيلوگرم در هکتار عملکرد دانه، تعداد  760.2سنبله در واحد سطح و ۲۵۲۴۰ کيلوگرم در هکتار عملکرد بيولوژيکي بالاترين مقدار و تيمار سوختن بقايا (شاهد) با ۵۵۳۷ کيلوگرم در هکتار عملکرد دانه، تعداد ۴۲۰٫۸ سنبله در واحد سطح و ۱۱۸۳۰ کيلوگرم در هکتار عملکرد بيولوژيکي پايين ترين ميزان را به خود اختصاص داد. براي صفات تعداد دانه در سنبله، وزن دانه در سنبله، شاخص برداشت، وزن هزار دانه، تعداد سنبلچه در سنبله، ارتفاع ساقه، روند رشد دانه و شاخص سطح برگ (به جز مرحله آخر نمونه گيري) اختلاف آماري معني داري مشاهده نشد. مصرف مواد آلي مي تواند در راستاي كشاورزي پايدار و افزايش عملکرد گندم تاثير مفيدي بر جاي به گذارد، به طوري كه بهترين ماده آلي مـورد ستفاده در اين تحـقيق تيمار کود مرغي است كه باعث افزايش در عملکرد دانه نسبت به تيمار سوختن بقاياي گياهي (شاهد) شده است .